Investor Relations

Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 13 januari 2022

Extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 13 januari 2022 klockan 10.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2021

Årsstämman i Wise Group ägde rum onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde rum.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman behövde:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021,

- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021.

FÖRHANDSRÖSTNING

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) hade bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För förhandsröstning användes ett särskilt formulär. Formuläret fanns tillgängligt under minst tre (3) veckor närmast före stämman på www.wisegroup.se. Förhandsröstningsformuläret gällde som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret behövde tillhanda bolaget senast den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret skickades till Advokatfirman Glimstedt, Att. Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär fick även inges elektroniskt och skulle då skickas till caroline.soderberg@glimstedt.se. Om aktieägaren förhandsröstade genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren var en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt fick inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) hade angivits i denna. Aktieägaren fick inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker var rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor som framgick av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier behövde för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2021. För att detta skulle kunna ske behövde begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträttsregistrering som hade gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2021 beaktades vid framställningen av aktieboken.

Dokument

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Punkt 7 Årsredovisning 2020

Punkt 11 Yttrande och information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2021

Punkt 13 Ersättningsrapport 2020

Punkt 13 Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 14 Instruktioner för valberedning

Punkt 16 Finansiell information i sammandrag för Wise Group koncernen exklusive Brilliant koncernen

Punkt 16 Villkor för teckningsoptioner

Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämma den 14 maj 2020

Årsstämma hölls torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Information om ledamöter som föreslås av valberedningen till styrelsen
Fullmaktsformulär 
Rapport över utbetald och innestående ersättning till ledande befattningshavare 2019

Årsstämma den 15 maj 2019

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group avhölls den 15 maj 2019. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3,50 kr per aktie.

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Information om ledamöter som föreslås av valberedningen till Wise Group AB (publ)
Fullmaktsformulär
Årsredovisning 2018

Årsstämma den 16 maj 2018

Årsstämman för 2018 avhölls onsdagen den 16 maj 2018. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Information om föreslagna ledamöter
Årsredovisning 2017
Underlag Punkt 15: Emission av teckningsoptioner

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 11 januari 2018 

Extra bolagsstämman avhölls torsdagen den 11 januari 2018.

Protokoll från extra bolagsstämman
Kommuniké från extra bolagsstämman
Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning
Fullmaktsformulär
Kallelse till extra bolagsstämma

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämman för 2017 avhölls tisdagen den 9 maj 2017. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

Protokoll från årsstämman
Kommuniké från årsstämman
Kallelse till årsstämma i Wise Group
Fullmaktsformulär till årsstämman
Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2017
Punkt 16 Beslut om emission av teckningsoptioner
Årsredovisning 2016

ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämman för 2016 avhölls tisdagen den 10 maj 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13 i Stockholm. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 2,50 kr per aktie.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Information om ledamöter som föreslås till Wise Groups styrelse
Information om punkt 15 emission av teckningsoptioner
Årsredovisning och revisionsberättelse
Fullmaktsformulär

Årsstämma 2015

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma - Bilaga 1

Årsstämma 2014

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj 2014. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,03 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2013

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 24 maj 2013. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Årsstämma 2012

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj 2012. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,08 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma

Extra bolagsstämma den 18 januari 2012

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma