Investor Relations

Bolagsstyrning

Bolagets bolagsstyrning utgår från aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, gällande marknadsmissbruksregler samt övriga för bolaget relevanta lagar och regler.

Bolagsstyrningsrapporter

Wise Group AB (publ) är sedan december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. Bolagsstyrningsrapporten finns i aktuell årsredovisning och godkänns av bolagsstämman.