Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information.

Nyheter

2017-06-08
Regulatorisk

Stefan Rossi, styrelseledamot och huvudägare i Wise Group AB ("Wise") samt grundaren av dotterbolaget K2 Search AB, har idag meddelat Wise att han avyttrat 350 000 aktier i Wise för 64,60 SEK styck.

2017-06-02
Regulatorisk

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Bright Relation AB ("Bright"). Bright utvecklar och marknadsför lösningar för kund- och medarbetarundersökningar och har de senaste fyra åren uppvisat en årlig tillväxt på drygt 15 procent med kontinuerligt förbättrad lönsamhet. Omsättningen uppgick år 2016 till 39,5 Mkr och resultat efter finansiella poster till 9,7 Mkr.

2017-05-10
Regulatorisk

Finansiell utveckling januari - mars 2017

  • Omsättningen ökade under perioden med 16 procent till 195,6 Mkr jämfört med 169,1 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr jämfört med 4,3 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,1 Mkr (1,1) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Periodens omsättning och rörelseresultat inkluderar en intäkt om 0,9 Mkr avseende återföring av reserverad tilläggsköpeskilling av Comaea Internationals svenska verksamhet.
  • Resultatet före skatt uppgick till 7,2 Mkr jämfört med 4,7 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 5,1 Mkr jämfört med 3,3 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,69 kr (0,45 kr). 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,68 kr (0,45 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 Mkr (6,4 Mkr). 

Senaste rapporten

Finansiell kalender

augusti 25 2017
Delårsrapport Q2 2017
08:30
november 17 2017
Delårsrapport Q3 2017
08:30

IR-kontakt

Peter Birath Styrelseordförande
+46 729 04 69 20 peter.birath@wisegroup.se
Roland Gustavsson VD och koncernchef
+46 704 31 29 06 roland.gustavsson@wisegroup.se
Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef
+46 765 25 90 04 charlotte.berglund@wisegroup.se