Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information.

Nyheter

2017-05-10
Regulatorisk

Finansiell utveckling januari - mars 2017

  • Omsättningen ökade under perioden med 16 procent till 195,6 Mkr jämfört med 169,1 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr jämfört med 4,3 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,1 Mkr (1,1) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Periodens omsättning och rörelseresultat inkluderar en intäkt om 0,9 Mkr avseende återföring av reserverad tilläggsköpeskilling av Comaea Internationals svenska verksamhet.
  • Resultatet före skatt uppgick till 7,2 Mkr jämfört med 4,7 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 5,1 Mkr jämfört med 3,3 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,69 kr (0,45 kr). 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,68 kr (0,45 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 Mkr (6,4 Mkr). 
2017-05-09
Regulatorisk

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 9 maj 2017. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

2017-03-30
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

Senaste rapporten

Finansiell kalender

augusti 25 2017
Delårsrapport Q2 2017
08:30
november 17 2017
Delårsrapport Q3 2017
08:30

IR-kontakt

Peter Birath Styrelseordförande
+46 729 04 69 20 peter.birath@wisegroup.se
Roland Gustavsson VD och koncernchef
+46 704 31 29 06 roland.gustavsson@wisegroup.se
Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef
+46 765 25 90 04 charlotte.berglund@wisegroup.se