Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information. 

Nyheter

2019-05-15
Regulatorisk

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 15 maj 2019. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3,50 kr per aktie.

2019-05-15
Regulatorisk

Finansiell utveckling januari - mars 2019

  • Omsättningen ökade under perioden med 7 procent till 244,1 Mkr jämfört med 227,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 4,6 Mkr jämfört med 13,8 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 Mkr jämfört med 10,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultatet före skatt uppgick till -5,3 Mkr jämfört med 10,5 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till -4,3 Mkr jämfört med 8,0 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,58 kr (1,08 kr).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,56 kr (1,05 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,0 Mkr (3,1 Mkr).
2019-04-25
Regulatorisk

Preliminära intäkter och resultat för första kvartalet 2019

Wise Group AB (publ) kommer för det första kvartalet 2019 att för koncernen redovisa intäkter på cirka 244 Mkr (227,5 mkr) vilket innebär en tillväxt på 7 %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 4 Mkr (13,8 Mkr) och rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) till - 5 Mkr (10,5 Mkr).

Resultatet för kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär om 6,0 Mkr avseende den omstrukturering av Edge HR AB som redogörs för nedan samt påverkats av expansionskostnader och utveckling av teknisk plattform i Brilliant Future AB. Sammantaget visar därför segmentet Digitala HR-tjänster en resultatförsämring på cirka 11 Mkr på EBITDA-nivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Övriga segment utvecklas sammantaget enligt plan vilket dock innebär en försämrad lönsamhet jämfört med ett starkt första kvartal 2018.

Senaste rapporten

Finansiell kalender

augusti 23 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019

IR-kontakt

Charlotte Berglund Ekonomi- och finanschef
+46 765 25 90 04 förnamn.efternamn@wisegroup.se