Investor Relations

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Wise Groups högsta beslutande organ, där samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för samtliga sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättning, styrelsens arvoden samt godkänner principer för ersättningar till ledande befattningshavare samt fattar beslut om utdelning. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Wise Groups årsstämma hålls i Stockholm, Sverige, före maj månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Wise Groups hemsida. Kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma kommer Wise Group att offentliggöra kallelsen i sin helhet genom pressmeddelande.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit med begäran därom senast sju (7) veckor före stämman för att ärendet ska kunna tas med i kallelsen. Sådan begäran kan skickas via e-post till: jeanne.sinclair@wisegroup.se eller med post till: Wise Group AB (publ), Att Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm.

ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2021

Årsstämman i Wise Group ägde rum onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud ägde rum.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman behövde:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021,

- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021.

FÖRHANDSRÖSTNING

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) hade bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna fick utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. 

För förhandsröstning användes ett särskilt formulär. Formuläret fanns tillgängligt under minst tre (3) veckor närmast före stämman på www.wisegroup.se. Förhandsröstningsformuläret gällde som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret behövde tillhanda bolaget senast den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret skickades till Advokatfirman Glimstedt, Att. Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär fick även inges elektroniskt och skulle då skickas till caroline.soderberg@glimstedt.se. Om aktieägaren förhandsröstade genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren var en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt fick inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) hade angivits i denna. Aktieägaren fick inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker var rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. 

Ytterligare anvisningar och villkor som framgick av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier behövde för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2021. För att detta skulle kunna ske behövde begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträttsregistrering som hade gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2021 beaktades vid framställningen av aktieboken.

Dokument

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Punkt 7 Årsredovisning 2020

Punkt 11 Yttrande och information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2021

Punkt 13 Ersättningsrapport 2020

Punkt 13 Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 14 Instruktioner för valberedning

Punkt 16 Finansiell information i sammandrag för Wise Group koncernen exklusive Brilliant koncernen

Punkt 16 Villkor för teckningsoptioner

Punkt 17 Beslut om ändring av bolagsordning