Investor Relations

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Wise Groups högsta beslutande organ, där samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för samtliga sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättning, styrelsens arvoden samt godkänner principer för ersättningar till ledande befattningshavare samt fattar beslut om utdelning. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Wise Groups årsstämma hålls i Stockholm, Sverige, före maj månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Wise Groups hemsida. Kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma kommer Wise Group att offentliggöra kallelsen i sin helhet genom pressmeddelande.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit med begäran därom senast sju (7) veckor före stämman för att ärendet ska kunna tas med i kallelsen. Sådan begäran kan skickas via e-post till: jeanne.sinclair@wisegroup.se eller med post till: Wise Group AB (publ), Att Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm.

Årsstämma den 19 maj 2022

Årsstämman ägde rum torsdagen den 19 maj 2022 kl 16:00 i bolagets lokaler Linnegatan 87 i Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse i Wise Group AB (publ)
Ersättningsrapport 2021
Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Revisionsberättelse