Investor Relations

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Wise Groups högsta beslutande organ, där samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för samtliga sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättning, styrelsens arvoden samt godkänner principer för ersättningar till ledande befattningshavare samt fattar beslut om utdelning. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Wise Groups årsstämma hålls i Stockholm, Sverige, före maj månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Wise Groups hemsida. Kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma kommer Wise Group att offentliggöra kallelsen i sin helhet genom pressmeddelande.

Årsstämma

Årsstämman avseende 2024 ägde rum torsdagen den 16 maj 2024 i bolagets lokaler på Linnégatan 87 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit med begäran därom senast den 28 mars för att ärendet ska kunna tas med i kallelsen. Sådan begäran kan skickas via e-post till: jeanne.sinclair@wisegroup.se eller med post till: Wise Group AB (publ), Att Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Ersättningsrapport 2023
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Årsredovisning 2023