Investor Relations

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Wise Groups högsta beslutande organ, där samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för samtliga sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättning, styrelsens arvoden samt godkänner principer för ersättningar till ledande befattningshavare samt fattar beslut om utdelning. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Wise Groups årsstämma hålls i Stockholm, Sverige, före maj månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Wise Groups hemsida. Kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma kommer Wise Group att offentliggöra kallelsen i sin helhet genom pressmeddelande.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit med begäran därom senast sju (7) veckor före stämman för att ärendet ska kunna tas med i kallelsen. Sådan begäran kan skickas via e-post till: jeanne.sinclair@wisegroup.se eller med post till: Wise Group AB (publ), Att Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 8 maj 2020. Anmälan ska ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e post till jeanne.sinclair@wisegroup.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Årsstämma den 14 maj 2020

Aktieägarna i Wise Group kallades till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Information om ledamöter som föreslås av valberedningen till styrelsen

Fullmaktsformulär 

Rapport över utbetald och innestående ersättning till ledande befattningshavare 2019