Investor Relations

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt i vissa fall föreslå procedurfrågor inför nästa valberedning.

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 57 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende stämmans
ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet 2016-09-30, och består av:

  • Peter Birath som representant för Stefan Rossi
  • Per Åhlgren som representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB
  • Georg Vesslund som representant för sig själv

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 16
januari 2017 via:

Wise Group AB
Att: Valberedning
Box 22109
104 22 Stockholm

Alternativt via e-mail till valberedning@wisegroup.se