Investor Relations

Ersättningar

Ersättningar till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare är verkställande direktören och de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet bereder styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper samt ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Utskottet följer och utvärderar program för rörliga ersättningar, tillämpningen av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt de gällande strukturerna och nivåerna för ersättning i koncernen.  

Ersättningsutskottet består för närvarande av Erik Mitteregger (ordförande), Stefan Mahlstein och Roland Gustavsson.

Ersättningsriktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare