Investor Relations

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Wise Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

Ordföranden

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.  

Erik Mitteregger Styrelseordförande

Född 1960.
Invald i styrelsen Januari 2018, har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2004 - 2017.
Huvudsysselsättning Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Fasadglas Bäcklin AB. Styrelseordförande i Firefly AB och Brilliant Future AB.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Bakgrund
Ansvarig för aktieanalys och medlem av ledningsgruppen Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. Grundare och fondförvaltare Brummer & Partners AB 1995 - 2002. Egna investeringar och styrelseuppdrag 2002 och framåt.

Innehav
1 247 534 aktier via bolag samt 65 000 köpoptioner utfärdade från Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej.

Stefan Rossi Styrelseledamot

Född 1958.
Invald i styrelsen 2007.
Huvudsysselsättning Entreprenör och konsult.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot Issor Investment AB.

Utbildning
Diplomerad marknadsekonom.

Bakgrund
Grundare K2 Search AB, vd Wise Group AB.

Innehav
2 406 400 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja. 

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Nej.

Torvald Thedéen Styrelseledamot

Född 1960.
Invald i styrelsen 2019 och har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2007 - 2016.
Huvudsysselsättning Management konsult BITO AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Bito AB och Thedéen & Partner AB. Styrelseordförande i Provide IT AB.

Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet samt sjöofficer.

Bakgrund
Bred erfarenhet från i huvudsak tjänsteindustrin såsom British Petroleum, Proffice, Ahrens & Partners, Svensk Fastighetsförmedling.

Innehav
2 222 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Ingrid Lindquist Styrelseledamot

Född 1957.

Huvudsysselsättning Styrelseuppdrag.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Lysa AB och Lysa Group AB. Ledamot i Lysa Fonder AB, Länsförsäkringar Stockholm, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Kollektivavtalsinformation i Sverige AB, Kavat Vård AB, Hobohm Brothers Equity AB, Collectum AB och Fora AB.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm.

Bakgrund
Penningmäklare Carnegie Fondkommision. Fondförvaltare och VD Öhman Fonder. VD Avanza Fonder AB. Produktchef Spara SBAB. Styrelseledamot i Rottneros AB, ActionAid Sverige och styrelseordförande i Avanza Fonder AB.

Innehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Stefan Mahlstein Styrelseledamot

Född 1968.

Huvudsysselsättning Entreprenör och investerare.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Care of Fido AB, Novellix AB, Pineberry AB, Praetorium AB och Silverpannan AB.

Utbildning
Jur kand, Uppsala Universitet.

Bakgrund
Stefan har arbetat med digitalisering och marknadsföring online i över 20 år bland annat som affärsutvecklingschef på Avanza Bank. Idag driver han den digitala mediebyrågruppen Millstone Group och Insurtech-bolaget Gofido samt har ett 15-tal investeringar som FirstVet, Fenix Begravning, Altered Company, och Vakta.

Innehav
10 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Annika Viklund Styrelseledamot

Född: 1967.

Invald i styrelsen: 2021 och har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2017 - 2020.

Huvudsysselsättning Affärsområdeschef Vattenfall Distribution, VD Vattenfall Eldistribution AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande Gotlands Elnät AB, Västerbergslagens Elnät AB (majoritetsägda dotterbolag Vattenfall), styrelseledamot Teracom AB.

Utbildning
ADB-utbildning, MBA Henley Business School.

Bakgrund         
20 år inom IBM inom olika tekniska och chefsbefattningar inom konsulting, rekrytering, outsourcing, försäljning samt 15 år inom Vattenfall Distribution som marknadschef, VD, affärsområdeschef.

Innehav
-

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.

Roland Gustavsson Styrelseledamot

Född 1974.
Invald i styrelsen Januari 2022.
Huvudsysselsättning VD Origo Group AB.
Övriga styrelseuppdrag
-
Utbildning
Civilekonom, Stockholms universitet.
Bakgrund
Tidigare VD för Wise Group (2012-2017) samt anställd i dotterbolaget K2 Search AB (2004-2012), bl a som VD.
Innehav
70 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget enligt svensk kod för bolagsstyrning
Ja.