Investor Relations

Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och en internkontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut bland annat vid större investeringar och verksamhetsförändringar.

Wise Groups styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter.

Ordföranden

Ordföranden leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Det innebär bland annat att löpande följa bolagets verksamhet i dialog med VD och ansvara för att övriga styrelseledamöter får den information och det underlag som ska säkerställa hög kvalitet i diskussioner och styrelsens beslut. Ordföranden leder utvärdering av styrelsens och VDs arbete och företräder bolaget i ägarfrågor.  

Erik Mitteregger Styrelseordförande

Invald sedan: 2018
Född: 1960
Aktieinnehav: 1 000 000 via bolag
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fasadglas Bäcklin AB, Firefly AB och MatHem i Sverige AB. Styrelseledamot i Erik Mitteregger förvaltnings AB och Investment AB Kinnevik.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Bakgrund: Styrelseledamot i diverse bolag

 

Erik Mitteregger är att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget men ej i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2004 - 2017

 

Charlotte Sundåker Styrelseledamot

Invald sedan: 2017
Född: 1982
Aktieinnehav: -
Övriga styrelseuppdrag: Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Nextory AB, True Colours AB, Society Beyond AB
Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet, San Diego State University.
Bakgrund: Marknadschef och tf VD Hyper Island. Konsult inom affärsutveckling, utbildning och ledarskap. Nuvarande sysselsättning konsult.

 

Charlotte Sundåker är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Annika Viklund Styrelseledamot

Invald sedan: 2017
Född: 1967
Aktieinnehav: -
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Stromnetz Berlin GmbH, Gotlands Elnät AB, Västerbergslagens Elnät AB (samtliga hel/delägda dotterbolag Vattenfall), styrelseledamot Teracom Group AB.
Utbildning: ADB-utbildning, MBA Henley Business School
Bakgrund: 20 år inom IBM inom olika tekniska och chefsbefattningar inom konsulting, rekrytering, outsourcing, försäljning samt 10 år inom Vattenfall Distribution som marknadschef, VD, affärsområdeschef
Nuvarande sysselsättning: Affärsområdeschef Vattenfall Distribution, och VD Vattenfall Eldistribution AB

 

Annika Viklund är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Stefan Rossi Styrelseledamot

Invald sedan: 2007
Född: 1958
Aktieinnehav: 2 607 794
Övriga styrelseuppdrag: Millstone Group AB

Utöver det ovan redovisade är Stefan styrelseledamot i dotterbolag till Wise Group AB med hänsyn till att Stefan är ledamot av styrelsen i Wise Group redovisas inte dessa uppdrag.
Utbildning: Diplomerad marknadsekonom. Marknadsföreningen.
Bakgrund: Grundare k2 Search AB, VD Wise Group AB, arbetande styrelseledamot Wise Group.

 

Stefan Rossi är ej att anses enligt definitionen i koden som oberoende i förhållandet till Bolaget eller  till Bolagets större aktieägare.

Ken Skoog Styrelseledamot

Invald sedan: 2018
Född: 1971
Aktieinnehav: 99 593
Övriga styrelseuppdrag: -
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Bakgrund: Grundare och vd Straction AB, rådgivare- och utbildare inom försäljning och tillväxt. Delägare av Top of Heart AB. Lång erfarenhet av försäljning och tillväxt. Grundare och försäljningschef ATL Marknadsinformation, Olika uppdrag inom Wise Group såsom Vice vd och Försäljningschef K2 Search, vd SalesOnly AB, Interim Startup Manager Wise IT, Tillväxtchef Wise Group AB.

 

Ken Skoog är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållande till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Torvald Thedéen Styrelseledamot

Invald sedan: 2019
Född: 1960
Aktieinnehav:
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bito AB och Thedéen & Partner AB. Styrelseordförande i Provide IT.
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
Bakgrund: Bred erfarenhet från ledande befattningar inom i huvudsak tjänsteindustrin såsom British Petroleum, Proffice, Ahrens & Partners, Svensk Fastighetsförmedling. Nuvarande sysselsättning management konsult BITO AB 

 

Thorvald Thedéen är att anses enligt definitionen i koden som oberoende både i förhållandet till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare

Har tidigare ingått i Wise Groups styrelse mellan år 2004 - 2017