Investor Relations

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Wise Groups högsta beslutande organ, där samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för samtliga sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättning, styrelsens arvoden samt godkänner principer för ersättningar till ledande befattningshavare samt fattar beslut om utdelning. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas.

Wise Groups årsstämma hålls i Stockholm, Sverige, före maj månads utgång varje kalenderår. Extra bolagsstämmor sammankallas vid behov. Enligt Bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Wise Groups hemsida. Kallelse till bolagsstämma ska annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma kommer Wise Group att offentliggöra kallelsen i sin helhet genom pressmeddelande.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit med begäran därom senast sju (7) veckor före stämman för att ärendet ska kunna tas med i kallelsen. Sådan begäran kan skickas via e-post till: charlotte.berglund@wisegroup.se eller med post till: Wise Group AB (publ), Att Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm.

Årsstämma 2017

Protokoll från årsstämman

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma i Wise Group

Fullmaktsformulär till årsstämman

Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2017

Punkt 16 Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsredovisning 2016