Investor Relations

Bolagsordning

Bolagsordning för Wise Group AB (publ) (org nr 556686-3576)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Wise Group AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet; konsultverksamhet avseende Internet- och intranätslösningar, konsultverksamhet avseende Human Resource Management, konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, utveckling och design av dataprogram/produkter samt försäljning av nämnda produkter/tjänster i kombination med lämplig hårdvara samt förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-8 ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hålls.

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag utses på årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§ 7 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. (Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.)

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna intill dess ordförande valts.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämmans ska följande ärende förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om:
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommade fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  (b) dispositioner beträff ande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  (c) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstallande direktör när sådan förekommer;
 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 01-01 - 12-31

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits på ordinarie årsstämma den 10 maj 2016.