Investor Relations

Informationspolicy

Informationspolicyn reglerar Wise Group koncernens informationsgivning, bl.a. mot bakgrund av de krav som Stockholmsbörsen föreskriver. Informationspolicyn är ett tvingande regelverk, som ska följas av alla inom Wise Group koncernen.

Mål

Det främsta målet med informationspolicyn är att:

  • Göra information om bolaget tillgänglig för bolagets intressenter på ett objektivt sätt;
  • Värna om integriteten i all information;
  • Tillkännage kurspåverkande information i rätt tid och i enlighet med gällande regelverk;
  • Säkerställa att egen konfidentiell information och information som delgivits av andra parter skyddas på bästa sätt samt att hänsyn tas till bolagets partners och dess juridiska regelverk;
  • Effektivt kommunicera övrig information till externa parter; och
  • Säkerställa att information sprids effektivt och att informationen når olika mottagare på ett likvärdigt sätt.
  • Wise Groups externt redovisade material och investerarrelationer (IR) ska präglas av största möjliga öppenhet, hög tillförlitlighet och god tillgänglighet.
  • Företagsledningen likväl som företrädare i styrelsen, ska var och en utifrån sina kunskaper och sin information, bidra till att långsiktigt hålla en hög kvalitet på företagets information. Strävan ska alltid vara att utforma informationen så att den är lättförståelig för mottagaren och väl möter aktie- och finansmarknadens önskemål och krav.

Ansvarsfördelning och talesperson

All extern information som rör förhållanden inom Wise Group, som kan påverka utvecklingen av aktiekursen, ska normalt förmedlas av VD eller styrelsens ordförande. Förfrågningar från analytiker, riksmedia etc. ska därför i första hand hänvisas till dessa.

VD i Wise Group AB är den ytterst ansvarige för Wise Groups kommunikation med kapitalmarknaden. Vid VDs frånvaro är det styrelsens ordförande eller ekonomi- och finanschefen som är den ytterst ansvarige. Utförandet av vissa uppgifter har VD delegerat till ekonomi- och finanschefen. Wise Group ABs styrelse är formellt ansvarig för delårsbokslut och årsbokslut. 

Kommunikation med kapitalmarknaden bedrivs inom Wise Group uteslutande på koncernnivå, om inte VD beslutar annat. VD och styrelsens ordförande är Wise Group-koncernens övergripande talespersoner.

Ekonomi- och finanschefen ansvarar för att förse VD och styrelse med korrekt och relevant information om Wise Groups finansiella ställning och resultat. Ekonomi- och finanschefen ansvarar även för att relevant information distribueras till kapitalmarknaden och övriga intressenter (till exempel media, myndigheter, opinionsbildare och Wise Groups egna medarbetare).

Vid ett eventuellt offentligt bud på bolaget och vid övriga ägarfrågor är det styrelsens ordförande som är Wise Group- koncernens talesperson. Vid styrelsens ordförandes frånvaro är det revisionsutskottets ordförande som är Wise Group- koncernens talesperson i dessa frågor.