Investor Relations

Revisor

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Wise Groups årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Revisionsutskottet

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott, bestående av Peter Birath (ordförande), Thorvald Thedéen och Lottie Knutsson, vilka samtliga är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare enligt definitionen i Koden.

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerad om revisionen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder valberedningen med förslag till årsstämmans revisorsval.

Revisor

Beata Lihammar Auktoriserad revisor

Invald sedan: 2013

Aktieinnehav: -

Auktoriserad revisor Ernst & Young AB