Investor Relations

Risker

Finansieringsförmåga och likviditetsrisk

Bolaget kan i framtiden behöva attrahera nytt externt kapital till villkor som inte är fördelaktiga för befintliga aktieägare med hänsyn tagen till utspädning av befintliga aktieägare. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det medföra en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.

Ränterisk

Bolaget är utsatt för ränterisk när det uppstår skillnader mellan räntebindningsperioder, volymer eller referensräntor på tillgångar och skulder. Om det uppstår nya kapitalanskaffningsbehov för Bolaget och dessa löses genom upplåning kommer Bolaget att belastas av ytterligare räntekostnader, som kan bli betydande i ett läge med höga marknadsräntor. Förändrade räntor skulle påverka bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Kreditrisk

Kreditrisken för Bolaget består i huvudsak av kundfordringar hos kunder till Bolaget. Bolagets fem största kunder svarar tillsammans endast för cirka fem procent av företagets omsättning varmed risken är utspridd.

Om Bolagets kunder inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Bolaget kan Bolagets omsättning, finansiella ställning och resultat påverkas negativt.

Förvärv

Bolagets tillväxtstrategi inkluderar förvärv av andra bolag eller verksamheter. Integration av förvärvade verksamheter och bolag kan bli mer kostsamt eller tidskrävande än beräknat och förväntade positiva effekter kan helt eller delvis utebli.

Operativa risker

Operativa risker existerar i alla delar av Bolagets verksamhet och omfattar bland annat risker kopplade till fel eller brister i Bolagets produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp och bristande beredskap inför störningar.

Följder av operativa brister, t.ex. skadeståndskrav från kunder som drabbats, kan komma att negativt påverka Bolagets renommé och ställning i övrigt. Vid konjunkturnedgångar finns det risk för att befintliga och potentiella kunder minskar sin efterfrågan på inhyrd personal vilket kan påverka Bolagets verksamhet och omsättning negativt.

Personal/rekrytering

Bolagets rekryterade och uthyrda personal utgör en väsentlig tillgång för Bolaget. Att kunna erbjuda kvalificerad personal är en förutsättning för att kunna genomföra kunduppdrag med goda resultat och nöjda uppdragsgivare. Det finns härvid risker bestående i svårigheten att hitta och attrahera sådana kvalificerade personer.

Nyckelpersoner

Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Bolagets inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och erfarna personer kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och ställning i övrigt.

Huvudsakliga risker avseende värdepapper

Aktieägande
Investering i aktier innebär ett risktagande. Bolagets aktiekurs kan komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av delårsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga i förhållande till det operativa utfallet hos enskilda bolag. En värdeminskning i Bolagets aktier kan medföra en risk att investerare förlorar delar av eller hela sitt investerade kapital.

Framtida utdelning
Bolaget har tidigare lämnat utdelningar men det är ingen garanti för att Bolaget kommer lämna någon utdelning i framtiden. I övervägandet om framtida utdelning kommer Bolagets styrelse att beakta faktorer som verksamhetens kapitalbehov och Bolagets konsolideringsbehov. Dessa och övriga faktorer kan potentiellt medföra en risk för att ingen utdelning lämnas.

Ägare med betydande inflytande
Mer än 50 procent av rösterna i Bolaget kontrolleras av Bolagets två största ägare. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna på bolagsstämma.