Investor Relations

Översikt

Wise Group noterades på NASDAQ Stockholm 2015. Under denna sektion hittar du information om aktien, finansiella rapporter, bolagsstyrning, finansiell kalender och annan investerarrelaterad information. 

Aktieägare i Wise Group AB som är registrerade i den av Euroclear förda aktiebok den 27 maj kommer i början av juni att få ett brev hem med kort information om hur inköpsrätterna i Brilliant Future AB nyttjas. I övrigt hänvisas till information i prospektet som finns tillgängligt här på hemsidan.

Inbjudan till förvärv av units i Brilliant Future AB

Nyheter

2021-09-13
Regulatorisk

Wise Group AB (publ) ("Wise Group") har idag ingått avtal med norska Simployer Group AS ("Simployer") om en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Edge HR AB ("Edge").

2021-08-20
Regulatorisk

Finansiell utveckling april - juni 2021

  • Omsättningen uppgick till 207,1 Mkr (208,2) vilket motsvarar en minskning med 0,6 procent.
  • EBITDA uppgick till 7,3 Mkr (9,0) och EBITDA-marginalen uppgick till 3,5 procent (4,3). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 2,7 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 6,7 Mkr. Justerad EBITDA för jämförelsestörande poster under perioden var 10,0 (1,8) Mkr vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,8 procent (0,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 Mkr (-8,8). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 2,7 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av Covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 6,7 Mkr. Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster under perioden var 2,4 Mkr (-16,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,2 procent (-7,7).
  • Resultatet före skatt uppgick till 3,5 Mkr (-9,6).
  • Periodens resultat uppgick till 2,7 Mkr (-9,6).
  • Resultat per aktie före utspädning 0,37 kr (-1,30) och efter utspädning uppgick till 0,37 kr (-1,30).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 Mkr (23,7).
2021-06-18
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Wise Group AB:s ("Wise" eller "Bolaget") avyttrade dotterbolag Brilliant Future AB ("Brilliant") erhöll idag, den 18 juni 2021, godkännande för listning av Brilliants aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag i Brilliants aktier är onsdagen den 23 juni 2021. Aktien kommer att handlas under kortnamnet BRILL med ISIN-kod SE0015811625.

Senaste rapporten

Finansiell kalender

november 12 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt