Investor Relations

Revisor

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Wise Groups årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen, effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet håller sig informerad om revisionen, granskar och övervakar revisorns opartiskhet och självständighet samt biträder valberedningen med förslag till årsstämmans revisorsval.

Revisionsutskottet består av Torvald Thedéen (ordförande), Ingrid Lindquist och Annika Viklund.

Revisor

Linn Haslum Lindgren Auktoriserad revisor

Invald sedan: 2020

Auktoriserad revisor Ernst & Young AB