Investor Relations

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt i vissa fall föreslå procedurfrågor inför nästa valberedning.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning från ÅRSSTÄMMAN den 12 maj 2021: 

Stämman beslutade om fastställande av principer för utseende av en valberedning i enlighet med framlagt förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Stämman beslutade även att anta en instruktion för valberedningen.