Investor Relations

Nyckeltal och utdelning

Aktienyckeltal

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aktier vid periodens utgång (1000-tal)1 7 391 7 391 7 391 7 391 7 391 7 391 147 817 147 817 147 817
Resultat per aktie 0,29 -0,10 4,78 3,5 4,23 3,44 0,08 0,05 0,15
Eget kapital per aktie 13,56 13,87 17,46 16,76 16,28 14,63 0,67 0,63 0,67
Avkastning på eget kapital, % -2,1 -0,6 27,9 21,2 27,3 24,5 12,0 7,9 27,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,3 3,7 33,3 28,6 35,8 31,3 17,4 10,0 32,6
Kassaflöde per aktie 4,85 -3,51 1,22 -2,79 2,24 2,44 0,05 -0,23 0,08
Utdelning per aktie - - 3,50 3,00 3,00 2,50 0,10 0,03 0,10
1)Sammanläggning av aktier genomfördes 23 juni 2015 i relation 20:1 innebar att tjugo (20) befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie.  

Utdelningspolicy

Det är styrelsens målsättning att Wise Group AB ska uppvisa en god och förutsägbar utdelningstillväxt som dock långsiktigt ska följa bolagets vinstutveckling. Som grundregel ska två tredjedelar av resultatet efter skatt delas ut till aktieägarna. Periodvis, när bolagets finansiella ställning så tillåter eller kräver, kan utdelningen tillåtas avvika från denna norm.