Investor Relations

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 1 478 172 kronor fördelat på 7 390 860 aktier. Det finns ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat.

Totalt finns 142 760 utestående teckningsoptioner per den 30 september 2019, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 142 760 stycken, från 7 390 860 aktier till 7 533 620 aktier, motsvarande en utspädning på ca 1,9 procent. Beskrivningen av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet finns på bolagets hemsida här.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Totalt antal aktier
2005 Bolaget bildande 100 000 100 000 1 000
2007 Split 10000:11 - 100 000 10 000 000
2007 Apportemission2 542 775 642 775 64 277 487
2007 Apportemission3 669 025 1 311 800 131 180 000
2012 Apportemission4 166 372 1 478 172 147 817 213
2015 Sammanläggning av aktier5 - 1 478 172 7 390 860
1)Split av bolagets aktier beslutat vid ordinarie årsstämma 23 februari 2007.
2)Apportemission riktad till aktieägarna i Wise Group AB i samband med rörelseöverlåtelse till Dagon AB. Wise Group AB erhöll apport i form av 100  procent av aktierna i nya moderbolaget Wise Group AB.
3)Apportemission riktad till aktieägarna i K2 Search AB. Wise Group AB Group erhöll apport i form av 100  procent av aktierna i K2 Search AB till ett värde av 24,8 Mkr
4)Apportemission riktad till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ). Wise Group AB Group erhöll apport i form av 100  procent av aktierna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) till ett värde av 73,0 Mkr
5)Sammanläggning av aktier genomfördes 23 juni 2015 i relation 20:1 innebar att tjugo (20) befintliga aktier lades samman till en (1) ny aktie.