Investor Relations

Ordlista/definitioner

Aktiekurs

Sista betalkurs för året.

Anläggningstillgångar

Nettoinvesteringar i anläggningar, inklusive eventuella avyttringar.

Antalet anställda vid årets slut

Antalet anställda vid årets slut omräknat till heltidstjänster.

Avkastning på eget kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Börskurs

Sista betalkurs för året.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid årets slut dividerat med antal aktier vid årets slut.

HR

Human Resources

Kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Kassaflöde per aktie

Årets kassaflöde dividerat med medelantalet utestående aktier.

P/E-tal

Aktiekurs i förhållande till vinst per aktie.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Utdelning

Utdelning per aktie under året.

Vinst per aktie

Resultat efter faktisk skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Vinstmarginal

Resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättning.