Investor Relations

Finansiella rapporter

Finansiell översikt

Nyckeltal (Tkr) 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 803 099 910 464 744 591 686 257 784 838 766 691
Resultat efter finansiella poster -19 698 26 772 69 086 -6 228 823 24 983
Balansomslutning 306 297 409 879 404 267 412 086 341 957 359 012
Soliditet, % 28,4% 32,4% 35,1% 24,3% 30,0% 35,9%
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital -4,5% 4,7% 14,6% -3,0% -0,3% 4,0%
Avkastning på genomsnittligt eget kapital -14,8% 14,0% 49,3% -11,1% -1,0% 10,8%
Medelantal anställda 568 592 491 568 681 663