Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Finansiell utveckling januari - mars 2022

  • Omsättningen uppgick till 227,6 Mkr (172,4) vilket är 32 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 20,8 Mkr (12,1) och EBITDA-marginalen uppgick till 9,1 procent (7,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr (5,3) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (3,1). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,7 Mkr (6,8).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,3 Mkr (4,3).
  • Periodens resultat uppgick till 11,7 Mkr (-3,0).
  • Resultat per aktie före utspädning 1,58 kr (-0,40) och efter utspädning uppgick till 1,58 kr (-0,40).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,1 Mkr (6,5).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

2021-11-18 08:52

SalesOnly, ett bolag inom Wise Group, specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International Research (tidigare ProSales). Den 18 november släpper de tillsammans forskningsrapporten The Future State of Sales Skills - en kartläggning av framtidens försäljning.

1
2
...
21
>>