Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 april - 30 juni 2022

Finansiell utveckling april - juni 2022

 • Omsättningen uppgick till 236,8 Mkr (186,2) vilket är 27 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 20,3 Mkr (17,1) och EBITDA-marginalen uppgick till 8,6 procent (9,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,7 Mkr (10,7) och rörelsemarginalen till 6,2 procent (5,8). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,6 Mkr (6,4).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,0 Mkr (14,5).
 • Periodens resultat uppgick till 10,4 Mkr (2,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,41 kr (0,37) och efter utspädning till 1,41 kr (0,37).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,5 Mkr (13,9).

Finansiell utveckling januari - juni 2022

 • Omsättningen uppgick till 464,4 Mkr (358,5) vilket är 30 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 41,1 Mkr (29,2) och EBITDA-marginalen uppgick till 8,9 procent (8,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,7 Mkr (16,0) och rörelsemarginalen till 6,4 procent (4,5). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 11,4 Mkr (13,2).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,3 Mkr (18,8).
 • Periodens resultat uppgick till 22,1 Mkr (-0,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,99 kr (-0,03) och efter utspädning till 2,99 kr (-0,03).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39,6 Mkr (20,4).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

1
2
...
21
>>