Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Finansiell utveckling juli - september 2019

 • Omsättningen minskade under perioden med 1 procent till 193,2 Mkr jämfört med 196,0 Mkr motsvarande period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 2,0 Mkr jämfört med 9,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 Mkr jämfört med 6,3 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,2 Mkr (2,2) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till -8,0 Mkr jämfört med 6,0 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -6,9 Mkr jämfört med 4,4 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,93 kr (0,60 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,93 kr (0,58 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,3 Mkr (-8,4 Mkr).

Finansiell utveckling januari - september 2019

 • Omsättningen ökade under perioden med 2 procent till 677,8 Mkr jämfört med 663,9 Mkr motsvarande period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 19,5 Mkr jämfört med 40,1 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,9 Mkr jämfört med 30,1 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 6,7 Mkr (6,7) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till -10,3 Mkr jämfört med 29,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 Mkr jämfört med 22,7 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,22 kr (3,07 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,22 kr (2,96 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 37,1 (22,4 Mkr).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Wise Group ABs styrelse beslutade att tillsätta ny styrelse i Brilliant Future AB och initiera en kapitalanskaffningsprocess i dotterbolaget. Den nya styrelsen kommer att utgöras av Tobias Thalbäck (CEO SolidSport, tidigare CEO Netigate), Fredrik Johnsson (CEO The Talent Company, tidigare Head of Global Talent Acquisition Spotify) och Erik Mitteregger (styrelseordförande i Wise Group) med Erik Mitteregger som ordförande.
 • Boel Sjöstrand vd i dotterbolaget Wise Professionals AB och medlem i Wise Groups ledningsgrupp valde på egen begäran att lämna sin anställning och avslutade sin tjänst i bolaget i september 2019.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Wise Group avyttrade affärsområdet Comaea, en del av dotterbolaget Edge HR AB. En inkråmsöverlåtelse av kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Avyttringen av Comaea är en kontanttransaktion och försäljningslikviden uppgår till lägst 8,5 Mkr med en möjlig tilläggslikvid. Den totala försäljningslikviden kan maximalt komma att uppgå till 17,0 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ) Tel: +46 765 25 90 05
e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

2019-11-04 13:01
Regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

2019-10-18 09:00
Regulatorisk

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

2019-09-05 10:00
Regulatorisk

Boel Sjöstrand, vd för dotterbolaget Wise Professionals AB, har på egen begäran valt att lämna sin anställning och med det Wise Groups ledningsgrupp.  I samband med avgången tillträder en interim ledning bestående av tf vd Ingrid Höög, vd Wise Group AB, och Sofia Ahlgren, COO Wise Professionals AB. Rekrytering av permanent vd inleds omgående.

2019-08-23 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling april - juni 2019

 • Omsättningen för perioden uppgick till 240,4 Mkr vilket är i nivå med motsvarande period föregående år.
 • EBITDA uppgick till 13,0 Mkr jämfört med 16,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 Mkr jämfört med 13,3 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,3 Mkr (2,3) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 3,0 Mkr jämfört med 13,1 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till 2,2 Mkr jämfört med 10,3 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,30 kr (1,40kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 kr (1,35 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,7 Mkr (27,7 Mkr).
2019-08-22 16:00
Regulatorisk

Styrelsen för Wise Group AB (Wise Group) har som ett resultat av den tidigare meddelade strategiska översynen av dotterbolaget Brilliant Future AB (Brilliant Future) beslutat att tillsätta en ny styrelse i Brilliant Future och att initiera en kapitalanskaffningsprocess i bolaget.

<<
1
...
4
5
6
7
...
11
>>