Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB (publ): Andreas Ferm ny vd för dotterbolaget Brilliant Future AB

Andreas Ferm har idag utsetts till ny vd för Brilliant Future AB, ett dotterbolag till Wise Group AB (publ). Andreas är i dag anlitad som interim chef för systerbolaget Edge HR där han under det senaste halvåret genomfört en marknadsanpassning och renodling av bolaget. Andreas har dessförinnan en karriär som vd samt i olika affärsdrivande ledarroller i ett flertal bolag inom telekom och IT. Andreas tillträder sin nya befattning den 1 januari 2020 då han också inträder i Wise Group AB:s ledningsgrupp.

"Andreas erfarenhet och ledarskap kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av vårt dotterbolag Brilliant Future. Han har i arbetet med Edge HR på ett framgångsrikt sätt skapat en ny organisation och anpassat bolagets kunderbjudande till nya digitala försäljningskanaler. Han har på kort tid byggt förtroende och skapat tydliga resultat", säger Ingrid Höög, vd för Wise Group.

"Brilliant Future är ett företag med mycket kompetenta medarbetare och stora tillväxtmöjligheter. I syfte att ta tillvara dessa har man nu påbörjat ett offensivt utvecklingsarbete som det ska bli inspirerande att delta i. Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda bolaget de kommande åren och fortsätta den fina tillväxtresan som bolaget påbörjat", sammanfattar Andreas Ferm"

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)

Tel: +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)

Tel: +46 729 04 69 20, e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:45 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

2019-11-04 13:01
Regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

2019-10-18 09:00
Regulatorisk

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

2019-09-05 10:00
Regulatorisk

Boel Sjöstrand, vd för dotterbolaget Wise Professionals AB, har på egen begäran valt att lämna sin anställning och med det Wise Groups ledningsgrupp.  I samband med avgången tillträder en interim ledning bestående av tf vd Ingrid Höög, vd Wise Group AB, och Sofia Ahlgren, COO Wise Professionals AB. Rekrytering av permanent vd inleds omgående.

2019-08-23 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling april - juni 2019

  • Omsättningen för perioden uppgick till 240,4 Mkr vilket är i nivå med motsvarande period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 13,0 Mkr jämfört med 16,6 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,4 Mkr jämfört med 13,3 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,3 Mkr (2,3) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 3,0 Mkr jämfört med 13,1 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Periodens resultat uppgick till 2,2 Mkr jämfört med 10,3 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,30 kr (1,40kr).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,30 kr (1,35 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,7 Mkr (27,7 Mkr).
2019-08-22 16:00
Regulatorisk

Styrelsen för Wise Group AB (Wise Group) har som ett resultat av den tidigare meddelade strategiska översynen av dotterbolaget Brilliant Future AB (Brilliant Future) beslutat att tillsätta en ny styrelse i Brilliant Future och att initiera en kapitalanskaffningsprocess i bolaget.

<<
1
...
4
5
6
7
...
11
>>