Investor Relations

Nyheter

Nystartad hub möter marknadens accelererade rekryterings- och konsultbehov inom e-handel

Med en redan stark affär inom segmentet e-handel satsar nu specialistbolagen Wise IT och SalesOnly tillsammans med Wise Professionals affärsområde KiMM på att samla sina erbjudanden i en gemensam hub. Specialisternas samlade kompetens frigör värde för både kunder och kandidater som vill utvecklas inom ett av marknadens mest snabbväxande områden.

- Många bolag behöver i högre grad än tidigare digitalisera sin affär och söker guidning kring plattformar, kompetenser, kundupplevelse, affärsmodeller, organisatoriska uppdelningar och ansvar. Hur resonerar du som kund kring konverteringsmål och hur formar eller kompletterar du ett skräddarsytt growth team? Med vår nya hub vill vi ta ett mer samlat grepp kring kompetenser som behövs för en lyckad e-handel och på så sätt lyfta våra kunders digitala affär, säger Ulrica Ekeroth, Head of Business Development Wise Group.

E-handelsmarknaden i Sverige omsatte cirka 87 miljarder SEK under 2019, med en prognos från september 2020 på en ökning med 33 procent helåret 2020*. Med Wise IT:s kompetens inom utveckling/ux och business intelligence, KiMM:s spetskompetens inom digital marknadsföring och kommunikation, och SalesOnly:s faktabaserade säljexpertis frigörs både kund- och kandidatnytta i en enorm marknad.

- Vi vet att agila team med nischade samverkande kompetenser är avgörande för en lönsam digital affär. För att möta våra kunder i deras behov ställer vi som bolagsgrupp om på motsvarande sätt. Genom vår marknadsunika affärsmix som en grupp med nischade bolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter kan vi förenkla kompetensförsörjningen för nya köplogiker hos våra kunder genom att själva sätta ihop specialistteam med expertkunskap kring målgrupp och kandidatmarknaden kopplat till e-handel. Detta gäller vare sig det sedan handlar om att ta in konsulter eller att rekrytera hela team till våra kunder, säger Ingrid Höög Koncernchef Wise Group.

Ulrica Ekeroth, Head of Business Development Wise Group

Tel: +46 765 259 007, e-post: ulrica.ekeroth@wisegroup.se

*Källhänvisning: https://dhandel.se/wp-content/uploads/2020/02/e-barometern-arsrapport-2019.pdf

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2021-04-12 15:45
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Wise Group AB (publ) ("Wise" eller "Bolaget") har föreslagit att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") i anslutning till Erbjudandet. Erbjudandet omfattar totalt 7 390 860 units, vilket motsvarar 7 390 860 aktier och 7 390 860 teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant. Priset i Erbjudandet har fastställts till 13 SEK per unit. Wise kommer att tillföras en försäljningslikvid om högst cirka 96 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First Norths noteringskrav avser Wise att före Erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant.

2021-02-19 15:48
Regulatorisk

Rättelsen avser att rapporten som offentliggjordes idag den 19 februari 2021 kl 08.00 felaktigt innehöll texten om att denna delårsrapport har varit föremål för granskning av företagets revisorer. Någon granskning av företagets revisorer har ej skett av bokslutskommunikén 2020.

2021-02-10 16:00

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner Mentimeters HR-team till Årets HR-team.

2021-02-08 08:00

Med en redan stark affär inom segmentet e-handel satsar nu specialistbolagen Wise IT och SalesOnly tillsammans med Wise Professionals affärsområde KiMM på att samla sina erbjudanden i en gemensam hub. Specialisternas samlade kompetens frigör värde för både kunder och kandidater som vill utvecklas inom ett av marknadens mest snabbväxande områden.

2021-01-28 08:31

SalesOnly specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i 10 år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet ProSales. Nu fördjupas samarbetet.

2021-01-18 09:02

Från att ha fokuserat på roller som Executive Assistant, Office Manager, sälj-, jurist- och kontorsassistenter tar The Pace steget och erbjuder hela paletten av administrativa specialistroller.

2020-12-02 08:30

Wise Group AB (publ) tar ett strategiskt grepp om offentliga affärer då dotterbolaget Wise Professionals med underleverantörer tilldelas ett 2 års ramavtal i Kammarkollegiets statliga ramavtalsupphandling gällande rekryteringstjänster.

<<
1
2
3
4
...
20
>>