Investor Relations

Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ)

Idag har årsstämman 2022 hållits i Wise Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Wise Group"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman.

Årsstämman beslutade:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

- att dela ut totalt 29 563 440 kronor till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 4 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 23 maj 2022 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. den 27 maj 2022).

- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

- att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget eller i Bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor. Arvode till styrelseledamöter som ingår i styrelsens utskott, och som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Det totala arvodet till ledamöter i styrelsen inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete uppgår därmed till 1 860 000 kronor. Arvode till Bolagets revisor beslutades utgå enligt löpande godkänd räkning.

- att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson till styrelseledamöter, omvälja av Erik Mitteregger till ordförande för styrelsen samt att som Bolagets revisor omvälja Ernst & Young Aktiebolag med huvudansvarig revisor Linn Haslum Lindgren.

- att fastställa principer för utseende av valberedning (samma som föregående år).

- att tidigare antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla oförändrade.

- att godkänna styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) över utbetald och innestående ersättning för räkenskapsåret 2021.

- att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen - fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet före, motsvarande cirka 16,67 procent efter, sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra mindre förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt med beaktande av marknadsmässig rabatt.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Höög VD och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-11-25 13:30
Regulatorisk

Niclas Giertz, Chief Experience officer, lämnar sin plats i koncernledningen som han varit en del av sedan 2019, i samband med att han själv väljer att söka nya utmaningar utanför Wise Group. Niclas har arbetat i sin roll sedan hösten 2018. Han har varit djupt involverad som intern expert i en rad strategiska projekt relaterade till det förändringsarbete och affärsplanering som pågått inom gruppen.

2022-11-17 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling juli - september 2022

  • Omsättningen uppgick till 198,1 Mkr (163,9) vilket är 21 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 11,9 Mkr (11,5) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (7,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 Mkr (5,9) och rörelsemarginalen till 3,1 procent (3,6). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,8 Mkr (5,6).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 Mkr (4,9).
  • Periodens resultat uppgick till 4,5 Mkr (5,3).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,61 kr (0,72) och efter utspädning till 0,61 kr (0,72).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 Mkr (-17,9)
2022-11-07 11:45
Regulatorisk
2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

1
2
...
11
>>