Pressmaterial

Nyheter

Wise Group: Kollegorna bär varandras lycka - chefen gör oss olyckliga

KOLLEGORNA BÄR VARANDRAS LYCKA - CHEFEN GÖR OSS OLYCKLIGA

18 procent av vill byta jobb - nu
61 procent av svenskarna är nöjda med sitt liv. Det är människorna runt omkring oss, familj, vänner och kollegor som gör oss lyckliga. På jobbet är det chefen som gör oss olyckliga, dåligt ledarskap stressar oss och får oss att söka nytt jobb. 18 procent vill byta jobb nu och 33 procent inom två år. Det visar Wise Groups årliga undersökning, Wise Happiness.

61 procent av svenskarna är nöjda med sitt liv, 18 procent är till och med lyckliga. 16 procent är missnöjda med det. Mest av görande för vår lycka är människorna, en kärleksrelation, en aktiv fritid och ett arbete man trivs med.

Kollegorna ger oss glädje
På arbetet blir vi glada av kollegorna, arbetsklimatet, meningsfullhet och uppskattning. Lite mindre än var tredje anställd är så nöjd med sitt jobb att de aldrig vill byta arbetsplats. 20 procent av dem stressas inte av någonting på jobbet och 70 procent av dem vill absolut inte byta ut sin chef.

Dåliga chefer gör oss olyckliga
Men lite mer än var tredje anställd vill byta jobb inom två år. Den främsta anledningen är att de har en dålig chef och att bristande tydlighet stör dem på arbetet. De stressar mycket mer på jobbet, trots att deras arbetsbelastning inte är högre än andras. Deras situation på jobbet påverkar deras lycka negativt. Inte bara under arbetstid, utan 24 timmar om dygnet. 24 procent skulle gärna byta ut sin chef, men dubbelt så många, 45 procent, vill absolut inte göra det.

- De flesta chefer är bra, men de som inte är det gör människor olyckliga. Därför finns det all anledning att arbeta för en lösning, på individ-, chefs- och företagsnivå, säger Roland Gustavsson, VD och koncernchef på Wise Group.

Tips till företag:
- Utgå ifrån att samtliga medarbetare vill göra sitt bästa och ge dem rätt förutsättningar att göra det.
- Ge tydliga direktiv för vad det innebär att vara chef hos er och vilket stöd de kan förvänta sig.
- Ge cheferna tid att leda och rätt förutsättningar för att kunna göra det.
- Mät hur cheferna sköter sig och vad medarbetarna tycker om dem.
- Stötta ledarna i sin utveckling.

Tips till chefer:
- Utgå från att samtliga medarbetare vill göra sitt bästa, gör de inte det måste du ta tag i problemet.
- Ta dig tid att se och leda medarbetarna och leda dem.
- Arbeta ständigt med att utveckla ditt team.
- Acceptera inte för stora grupper, ditt team ska inte vara större än elva personer.
- Ge dina medarbetare bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra arbete
- Tydliggör hur meningsfullt medarbetarnas arbete är.
- Ge feedback.
- Leder gör man hela tiden, man är aldrig klar.
- Du är deras ledare, inte en arbetskamrat. Ger du dem rätt förutsättningar kommer de att stärka varandra och åstadkomma ett arbetsklimat där jobbet utförs med glädje.

Tips till medarbetare:
- Låt din uppfattning om närmsta chefen vara en betydande faktor då du beslutar dig för att ta ett jobb.
- Man är inte ett offer under en dålig chef, man har ett ansvar att sköta sitt jobb och vara rädd om sitt eget välbefinnande.
- Ta ditt ansvar för att lösa problemet. Var tydlig med vad du behöver, saknar och blir stressad av.
- Försök hitta andra glädjeämnen, på jobbet och fritiden.
- Man ska inte bli olycklig av sitt jobb. Byt jobb om du inte kan lösa problemet.

Tipsen utgår från undersökningens resultat och Wise Groups samlade erfarenhet.

I övrigt visar undersökningen bland annat att:
- 61 procent av svenskarna är nöjda med sitt liv, 18 procent är till och med lyckliga. 15 procent är missnöjda med sitt liv.
- På jobbet blir vi gladast av kollegorna, arbetsklimatet, meningsfullhet och uppskattning, först därefter kommer trygghet, lön och förmåner. På fjärde plats kommer lärande och kompetensutveckling.
- När vi går i pension och ser tillbaka på vårt arbetsliv tror vi att vi främst kommer att glädjas över kollegorna, meningsfullhet och uppskattning samt problemen vi löst och framgångsrika affärer vi bidragit till.
- Vi upplever vårt arbete som allt mer meningsfullt ju äldre vi blir. Men vi har som roligast och upplever att vi har som mest utvecklingsmöjligheter när vi har unga, sedan avtar det med åldern.
- Stress är det som påverkar vår lycka mest negativt.
- 35 procent är stressade på jobbet och 33 procent är det inte. Vanliga medarbetare stressas av hög arbetsbelastning, chefens ledarskap och bristande tydlighet. Chefer stressas av hög arbetsbelastning, att ständigt bli avbruten och bristande tydlighet. Egenföretagare stressas av ingenting, att bli avbruten på jobbet, hög arbetsbelastning och strul med tekniken.
- 25 procent är stressade på fritiden. Tidspress är det som stressar oss allra mest, genom hela livet, oavsett sysselsättning. Därefter kommer ekonomi. Chefer är mer stressade av privata relationer än andra. Arbetare stressas av ensamhet. Äldre och egenföretagare stressas av hälsan.
- Upplevelsen av stress sjunker med åldern.
- I Sverige vill man byta arbetsplats snabbare än i Danmark, 18 procent av svenskarna vill göra det nu, 10 procent av danskarna vill göra det nu. 30 procent av svenskarna vill aldrig byta arbetsplats, 42 procent av danskarna vill aldrig göra det.
- Behovet av att byta arbetsplats minskar med åldern.
- 57 procent av tjänstemännen anser det vara viktigt att ha en tydlig gräns mellan arbete och fritid och 52 procent anser att de har det. Allra viktigast är det för unga och behovet minskar med åren.

Läs mer om undersökningen här: www.wisegroup.se/wise-happiness

20150320

För mer information, kontakta:
Roland Gustavsson, VD och koncernchef på Wise Group AB,
tel: 08-642 87 45, 070-431 29 06,
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wise Group Pressrelease 2015-03-20.pdf

Om Wise Happiness 2015:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov under februari 2015. Sammanlagt 2016 personer mellan 18 och 74 år i Sverige och Danmark intervjuades via internet. Det är det fjärde året i följd som Wise Group låter undersöka vad som gör oss lyckliga.

2015-06-24 10:44

Det finns en kraft i företag och organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. Det nya prestigefulla priset Human Growth Award - Årets HR-chef 2015, har instiftats för att hylla nytänkande HR-chefer. Priset delas ut under festliga former den 3 november 2015 på konferensen Passion HR på Rival.

2015-06-10 11:54

Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") offentliggjorde tidigare idag via ett pressmeddelande tidsplanen för sammanläggningen av aktier där datumet för avstämningsdagen i ingressen och i innehållet var motstridigt. För att klargöra är det den 24 juni 2015 som kommer att vara avstämningsdatum för sammanläggningen.

2015-06-10 09:01

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

2015-05-26 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2015

  • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).
2015-05-25 17:39

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

2015-04-27 08:41

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

2015-02-20 08:37

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>