Pressmaterial

Nyheter

Wise Group förbereder notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap och rekryterar Lottie Knutson till styrelsen

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

- Noteringen är en kvalitetsstämpel och stärker bolagets varumärke bland kunder, partners, investerare och media. Genom en notering ökar också förutsättningarna för ytterligare likviditet i handeln med bolagets aktier, säger Erik Mitteregger, bolagets styrelseordförande.

Wise Group noterades som Sign On AB på Stockholmsbörsens O-lista (motsvarande Small Cap) den 27 juni 2002. Under 2006 namnändrades bolaget till Wise Group AB. Bolaget bytte marknadsplats till First North den 16 april 2007. Aktien handlas på First North Premier under kortnamnet WISE och aktien kommer fortsatt att handlas på First North Premier fram till dess att en notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap sker.

I syfte att stärka styrelsens kompetens inför ett framtida listbyte kommer styrelsen att föreslå årsstämman att antalet ledamöter utökas från fem till sex. Som ny styrelseledamot föreslås Lottie Knutson. Lottie Knutson är författare och föredragshållare inom området snabb förändring och ledarskap. Hon har stor kompetens och lång erfarenhet inom digital utveckling och ledarskap och arbetade tidigare som kommunikationsdirektör på Fritidsresegruppen i Norden. Lottie är också ledamot i styrelsen för H&M, Stena Line BV och är nominerad till styrelsen i Cloetta AB (publ).

Stockholm 2015-02-20

För ytterligare information kontakta: 
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Tel: +46 706 00 44 84
e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se .

Filer för nedladdning
2015-06-24 10:44

Det finns en kraft i företag och organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. Det nya prestigefulla priset Human Growth Award - Årets HR-chef 2015, har instiftats för att hylla nytänkande HR-chefer. Priset delas ut under festliga former den 3 november 2015 på konferensen Passion HR på Rival.

2015-06-10 11:54

Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") offentliggjorde tidigare idag via ett pressmeddelande tidsplanen för sammanläggningen av aktier där datumet för avstämningsdagen i ingressen och i innehållet var motstridigt. För att klargöra är det den 24 juni 2015 som kommer att vara avstämningsdatum för sammanläggningen.

2015-06-10 09:01

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

2015-05-26 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2015

  • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).
2015-05-25 17:39

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

2015-04-27 08:41

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

2015-02-20 08:37

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>