Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB publicerar kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2021

Finansiell utveckling juli - september 2021

 • Omsättningen uppgick till 170,1 Mkr (155,7) vilket är 9,2 procent högre än föregående år. Omsättning justerad för avyttringen av Brilliant Future var 170,1 (136,0) vilket är 25,1 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 13,0 Mkr (9,9) och EBITDA-marginalen uppgick till 7,6 procent (6,4). Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster under perioden var 13,0 Mkr (6,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,6 procent (4,0). EBITDA justerad för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörande poster var 13,0 Mkr (7,7). EBITDA marginalen för justerat utfall under perioden var 7,6 procent (5,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr (2,0). Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster under perioden var 7,3 Mkr (-1,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3 procent (-1,1). Rörelseresultat justerat för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 7,3 (0,5). Rörelsemarginalen för justerat utfall under perioden var 4,3 procent (0,4).
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,3 Mkr (1,9).
 • Periodens resultat uppgick till 5,3 Mkr (1,7).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (0,23) och efter utspädning uppgick till 0,72 kr (0,23).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17,9 Mkr (0,04).

Finansiell utveckling januari - september 2021

 • Omsättningen uppgick till 581,6 Mkr (616,7) vilket är en minskning med 5,7 procent. Omsättning justerad för avyttringen av Brilliant Future och Comaea var 538,7 Mkr (540,3) vilket är en minskning med 0,3 procent.
 • EBITDA uppgick till 27,3 Mkr (31,5) och EBITDA-marginalen uppgick till 4,7 procent (5,1). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 17,6 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,9 Mkr. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster under perioden var 33,1 Mkr (17,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 5,7 procent (2,8). EBITDA justerad för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 39,6 Mkr (20,2). EBITDA-marginalen för justerat utfall under perioden var 7,4 procent (3,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,6 Mkr (-2,3). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 21,7 (33,8). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 17,6 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,9 Mkr. Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster under perioden var 11,4 Mkr (-16,6) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 2,0 procent (-2,7). Rörelseresultat justerat för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 20,4 Mkr (-12,1). Rörelsemarginalen för justerat utfall under perioden var 3,8 procent (-2,2).
 • Resultatet före skatt uppgick till 7,4 Mkr (-3,1).
 • Periodens resultat uppgick till 5,0 Mkr (-3,3).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,68 kr (-0,45) och efter utspädning uppgick till 0,68 kr (-0,45).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 Mkr (38,7)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

1
2
...
11
>>