Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Finansiell utveckling oktober - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 222,2 Mkr (169,7) vilket är 31 procent högre än föregående år.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 20,2 Mkr (12,8) och EBITDA-marginalen till 9,1 procent (7,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 16,4 Mkr (7,1) och rörelsemarginalen till 7,4 procent (4,2). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 3,8 (5,7).
 • Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 45,4 Mkr (5,4) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,8 Mkr (-1,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16) och efter utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 19,3 Mkr (21,7)

Finansiell utveckling januari - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 744,6 Mkr (686,3) vilket är en ökning med 8,5 procent.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 60,9 Mkr (30,6) och EBITDA-marginalen till 8,2 procent (4,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,3 Mkr (-3,7) och rörelsemarginalen till 5,1 procent (-0,5). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 22,7 (34,4).
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 69,0 Mkr (-6,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 59,7 Mkr (-11,3) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52) och efter utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 21,8 Mkr (60,4).
 • Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 3,00 kr + extra utdelning 1,00 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

2021-11-18 08:52

SalesOnly, ett bolag inom Wise Group, specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International Research (tidigare ProSales). Den 18 november släpper de tillsammans forskningsrapporten The Future State of Sales Skills - en kartläggning av framtidens försäljning.

2021-11-12 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling juli - september 2021

 • Omsättningen uppgick till 170,1 Mkr (155,7) vilket är 9,2 procent högre än föregående år. Omsättning justerad för avyttringen av Brilliant Future var 170,1 (136,0) vilket är 25,1 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 13,0 Mkr (9,9) och EBITDA-marginalen uppgick till 7,6 procent (6,4). Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster under perioden var 13,0 Mkr (6,2) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,6 procent (4,0). EBITDA justerad för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörande poster var 13,0 Mkr (7,7). EBITDA marginalen för justerat utfall under perioden var 7,6 procent (5,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr (2,0). Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av covid-19 relaterade bidrag med 3,7 Mkr. Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster under perioden var 7,3 Mkr (-1,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,3 procent (-1,1). Rörelseresultat justerat för avyttringen av Brilliant Future samt jämförelsestörandeposter var 7,3 (0,5). Rörelsemarginalen för justerat utfall under perioden var 4,3 procent (0,4).
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,3 Mkr (1,9).
 • Periodens resultat uppgick till 5,3 Mkr (1,7).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (0,23) och efter utspädning uppgick till 0,72 kr (0,23).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -17,9 Mkr (0,04).

2021-10-19 09:00
Regulatorisk
2021-10-18 17:10
Regulatorisk

Jon Persson har idag meddelat att han avgår som ordinarie ledamot i styrelsen för Wise Group AB. Orsaken är att han tillträtt en operativ befattning i ett annat bolag som inte tillåter fortsatt engagemang i Wise Group AB:s styrelse.

<<
1
2
3
...
21
>>