Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Finansiell utveckling oktober - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 222,2 Mkr (169,7) vilket är 31 procent högre än föregående år.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 20,2 Mkr (12,8) och EBITDA-marginalen till 9,1 procent (7,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 16,4 Mkr (7,1) och rörelsemarginalen till 7,4 procent (4,2). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 3,8 (5,7).
 • Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 45,4 Mkr (5,4) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,8 Mkr (-1,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16) och efter utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 19,3 Mkr (21,7)

Finansiell utveckling januari - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 744,6 Mkr (686,3) vilket är en ökning med 8,5 procent.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 60,9 Mkr (30,6) och EBITDA-marginalen till 8,2 procent (4,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,3 Mkr (-3,7) och rörelsemarginalen till 5,1 procent (-0,5). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 22,7 (34,4).
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 69,0 Mkr (-6,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 59,7 Mkr (-11,3) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52) och efter utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 21,8 Mkr (60,4).
 • Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 3,00 kr + extra utdelning 1,00 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

1
2
...
21
>>