Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2022

Finansiell utveckling oktober - december 2022

 • Omsättningen uppgick till 247,9 Mkr (222,2) vilket är 12 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 14,9 Mkr (20,2) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (9,1). För perioden belastas EBITDA med personalrelaterade kostnader förknippade med organisationsförändringar med 4,5 Mkr (0,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 Mkr (16,4) och rörelsemarginalen till -2,6 procent (7,4). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 8,3 Mkr (3,8), goodwillnedskrivning om 13,0 Mkr (0,0) samt personalrelaterade kostnader förknippade med organisationsförändringar om 4,5 Mkr (0,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,1 Mkr (45,4). Resultat efter finansiella poster för 2021 avser kvarvarande verksamheter och inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat kvarvarande verksamhet uppgick till -7,5 Mkr (38,8).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick till -1,01 kr (5,24) och efter utspädning till -1,01 kr (5,24).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,1 Mkr (19,3).

Finansiell utveckling januari - december 2022

 • Omsättningen uppgick till 910,5 Mkr (744,6) vilket är 22 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 67,9 Mkr (60,9) och EBITDA-marginalen uppgick till 7,5 procent (8,2). För perioden belastas EBITDA med personalrelaterade kostnader förknippade med organisationsförändringar med 6,1 Mkr (0,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,5 Mkr (38,3) och rörelsemarginalen till 3,2 procent (5,1). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 25,5 Mkr (22,7), goodwillnedskrivning om 13,0 Mkr (0,0) samt personalrelaterade kostnader förknippade med organisationsförändringar om 6,1 Mkr (0,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 26,8 Mkr (69,1). Resultat efter finansiella poster för 2021 avser kvarvarande verksamheter och inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat kvaravarande verksamhet uppgick till 19,1 Mkr (59,7).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick till 2,59 kr (8,07) och efter utspädning till 2,59 kr (8,07).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 57,7 Mkr (21,8).
 • Styrelsen föreslår stämman utdelning om 4,00 kr (4,00).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08:30 CET.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se