Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB (publ) - Korrigerad Bokslutskommuniké januari - december 2014

Styrelse och ledning har i samband med upprättandet av årsredovisningen för 2014 konstaterat att uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag inte har beaktats i koncernredovisningen. Styrelsen har bedömt att redovisning av uppskjuten skatt vara så väsentlig att korrigering av bokslutet skall göras och justeringen har inneburit att bokslutet ändrats på följande poster i relation till den bokslutskommuniké som tidigare avgivits.

Resultaträkningen
Minskad skattekostnad om -2 220 tkr
Ökat periodens resultat om 2 220 tkr

Balansräkningen
Ökade Finansiella anläggningstillgångar 192 tkr
Ökade omsättningstillgångar 1 702 tkr

Ökat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 2 220 tkr
Minskad uppskjuten skatteskuld -326 tkr

I samband med publiceringen av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad bokslutskommuniké som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.wisegroup.se.

Stockholm 4 maj 2015

Styrelsen
Wise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Tel: +46 706 00 44 84 e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06 e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Charlotte Berglund, CFO Wise Group AB (publ) Tel +46 765 25 90 04 e-post: charlotte.berglund@wisegroup.se

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se.

2015-06-24 10:44

Det finns en kraft i företag och organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. Det nya prestigefulla priset Human Growth Award - Årets HR-chef 2015, har instiftats för att hylla nytänkande HR-chefer. Priset delas ut under festliga former den 3 november 2015 på konferensen Passion HR på Rival.

2015-06-10 11:54

Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") offentliggjorde tidigare idag via ett pressmeddelande tidsplanen för sammanläggningen av aktier där datumet för avstämningsdagen i ingressen och i innehållet var motstridigt. För att klargöra är det den 24 juni 2015 som kommer att vara avstämningsdatum för sammanläggningen.

2015-06-10 09:01

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

2015-05-26 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2015

  • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).
2015-05-25 17:39

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

2015-04-27 08:41

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

2015-02-20 08:37

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>