Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB (publ) har ingått avtal med Simployer Group AS om en försäljning av dotterbolaget Edge HR AB.

Wise Group AB (publ) ("Wise Group") har idag ingått avtal med norska Simployer Group AS ("Simployer") om en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Edge HR AB ("Edge").

Avyttringen av Edge är en kontanttransaktion och försäljningslikviden uppgår till 30 Mkr på skuldfri basis. Bolaget redovisade för årets första halvår en omsättning på ca 17 mkr och ett justerat rörelseresultat (EBIT) för engångsposter nära noll mkr. Förutom att stärka Wise Groups likviditet kommer transaktionen inte att ha någon materiell effekt på koncernens balansräkning eller vinst per aktie.

Försäljningen är villkorad av att Wise Group vidtar vissa åtgärder som bedömts nödvändiga för att Edge ska kunna bedriva sin verksamhet självständigt. I huvudsak rör det sig om att migrera kunddata till ett kundhanteringssystem helt fristående från Wise Group. Tillträde är planerat att ske den sista dagen i den månad som villkoren uppfylls, vilket förväntas kunna ske under det fjärde kvartalet i år.

 • "Med försäljningen av Edge slutför nu Wise Group den renodling av verksamheten som påbörjades med försäljningen av dotterbolaget Brilliant Future tidigare i år. Verksamheten är nu helt inriktad på att leverera konsultbaserade tjänster inom segmenten Rekrytering och konsultuthyrning samt HR konsulting och ledarutveckling vilka efterfrågas på en alltmer komplex och rörlig arbetsmarknad", säger Erik Mitteregger, styrelseordförande i Wise Group AB.
 • "Wise Group har en stark marknadsposition inom de områden gruppens specialistbolag nu fokuserar på. Vi har därmed skapat goda förutsättningar för en ny och lönsam tillväxtfas i vår kärnverksamhet. Samtidigt får Edge möjlighet att växa sitt erbjudande och sin digitala affär tillsammans med en stark aktör på HR-marknaden", säger Ingrid Höög, vd för Wise Group AB.

Edge levererar digitala produkter som hjälper organisationer att förenkla och effektivisera arbetet för HR- och personalfrågor. Bolaget har tagit stora kliv under det senaste året och utmanade nyligen marknaden med att vara först ut att lansera en e-handel för digitala HR-tjänster.

Simployer är en betydande skandinavisk leverantör av digitala HR-lösningar och har funnits på den svenska marknaden i över 35 år.

 • "För oss är det här en perfekt match. Vi agerar till stor del inom samma marknad och de produkter och tjänster som Edge tillför oss, gör vårt erbjudande oerhört starkt på den svenska marknaden", säger Fredrik Christiansson, Country Manager i Sverige.

Gunilla Asker, VD för Edge, kommer att avgå i samband med försäljningen och tillträda tjänsten som Chief Strategic Officer inom Wise Group. I sin nya roll kvarstår hon som medlem i Wise Group Koncernledning.

För ytterligare information

Erik Mitteregger, styrelseordförande, Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84, e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid Höög, vd Wise Group AB (publ)
Tel: +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2021 kl. 8:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2023-03-01 09:00

Tobias Berglund, tidigare interim VD befordras till permanent VD för HR konsultbolaget Wise Consulting AB, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Tobias tillträder den 1 mars 2023.

2023-02-23 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling oktober - december 2022

 • Omsättningen uppgick till 247,9 Mkr (222,2) vilket är 12 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 14,9 Mkr (20,2) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (9,1). För perioden belastas EBITDA med personalrelaterade kostnader förknippade med organisationsförändringar med 4,5 Mkr (0,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 Mkr (16,4) och rörelsemarginalen till -2,6 procent (7,4). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 8,3 Mkr (3,8), goodwillnedskrivning om 13,0 Mkr (0,0) samt personalrelaterade kostnader förknippade med organisationsförändringar om 4,5 Mkr (0,0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,1 Mkr (45,4). Resultat efter finansiella poster för 2021 avser kvarvarande verksamheter och inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat kvarvarande verksamhet uppgick till -7,5 Mkr (38,8).
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick till -1,01 kr (5,24) och efter utspädning till -1,01 kr (5,24).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28,1 Mkr (19,3).
2022-11-25 13:30
Regulatorisk

Niclas Giertz, Chief Experience officer, lämnar sin plats i koncernledningen som han varit en del av sedan 2019, i samband med att han själv väljer att söka nya utmaningar utanför Wise Group. Niclas har arbetat i sin roll sedan hösten 2018. Han har varit djupt involverad som intern expert i en rad strategiska projekt relaterade till det förändringsarbete och affärsplanering som pågått inom gruppen.

2022-11-17 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling juli - september 2022

 • Omsättningen uppgick till 198,1 Mkr (163,9) vilket är 21 procent högre än föregående år.
 • EBITDA uppgick till 11,9 Mkr (11,5) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (7,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 Mkr (5,9) och rörelsemarginalen till 3,1 procent (3,6). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,8 Mkr (5,6).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 Mkr (4,9).
 • Periodens resultat uppgick till 4,5 Mkr (5,3).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,61 kr (0,72) och efter utspädning till 0,61 kr (0,72).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 Mkr (-17,9)
2022-11-07 11:45
Regulatorisk
2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

1
2
...
22
>>