Pressmaterial

Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Wise Group den 25 maj 2015

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2014 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie vilket summerar till 14 781 721 kr samt att resterande balanserade vinstmedel om 70 318 698 kr ska överföras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2014.

Val av styrelse m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Torvald Thedéen och Lottie Knutson valdes som ny ordinarie styrelseledamot.

Arvode om 200 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande och därtill skall arvode om 120 000 kr utgå till vardera styrelseledamot samt att revisorerna ska arvoderas enligt löpande räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättningsfrågor ska behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD och de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Beslut om inrättande av en valberedning

Stämman beslutade att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 20:1 innebärande att tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag. Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo (20) ska från större ägare i bolaget vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier. Med anledning av beslutet antogs ny bolagsordning.

Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 14 000 000 aktier (före den beslutade sammanläggningen av aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr (före den beslutade sammanläggningen av aktier). Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

Stockholm 2015-05-25

För ytterligare information, kontakta:
Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84 e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)
Tel: +46 704 31 29 06 e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se

2015-06-24 10:44

Det finns en kraft i företag och organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. Det nya prestigefulla priset Human Growth Award - Årets HR-chef 2015, har instiftats för att hylla nytänkande HR-chefer. Priset delas ut under festliga former den 3 november 2015 på konferensen Passion HR på Rival.

2015-06-10 11:54

Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") offentliggjorde tidigare idag via ett pressmeddelande tidsplanen för sammanläggningen av aktier där datumet för avstämningsdagen i ingressen och i innehållet var motstridigt. För att klargöra är det den 24 juni 2015 som kommer att vara avstämningsdatum för sammanläggningen.

2015-06-10 09:01

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

2015-05-26 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2015

  • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).
2015-05-25 17:39

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

2015-04-27 08:41

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

2015-02-20 08:37

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>