Pressmaterial

Nyheter

2016-11-09 14:59
Regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 57 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

2016-09-30 09:00

Nu avslöjar Wise Group finalisterna i Human Growth Award - Årets HR-team 2016. HR-teamet på Spotify exporterar svenskt ledarskap. Cybercom enar en diversifierad företagskultur. K-Rauta fokuserar på kundmötet och har branschens nöjdaste kunder.

2016-09-26 16:30
Regulatorisk

Wise Group AB (publ) utökar sin ledningsgrupp med vd:arna för koncernens dotterbolag. Följande personer kommer fortsättningsvis att ingå i ledningsgruppen: Roland Gustavsson vd och koncernchef, Charlotte Berglund ekonomi- och finanschef, Lina Cavalli vd Wise Consulting AB, Ingrid Höög vd Wise Professionals AB, Ulrica Ekeroth vd SalesOnly Sverige AB, Mathias Linarfve vd Wise IT AB, Johan Segergren vd K2 Search AB och Stefan Wikström vd Netsurvey Sweden AB.

2016-09-08 16:48
Regulatorisk

Ken Skoog, tillväxtchef inom Wise Group AB (publ) och medlem i bolagets ledningsgrupp, har på egen begäran valt att lämna sin anställning och kommer under december avsluta sin tjänst i bolaget.

2016-08-18 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling april - juni 2016

 • Omsättningen ökade under perioden med 21 procent till 190,4 Mkr jämfört med 157,3 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 19 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,5 Mkr jämfört med 6,9 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,1 Mkr (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 14,7 Mkr jämfört med 6,9 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,57 kr (0,72 kr). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 kr (0,72 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,3 Mkr (7,0 Mkr).
2016-05-11 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2016

 • Omsättningen ökade under perioden med 10 procent till 169,1 Mkr jämfört med 154,4 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,3 Mkr jämfört med 7,1 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,1 Mkr (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 4,7 Mkr jämfört med 6,9 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,45 kr (0,69 kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,45 kr (0,69 kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 Mkr (11,7 Mkr).
2016-05-10 17:30

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 10 maj 2016. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 2,50 kr per aktie.

2016-04-08 08:30

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

2016-02-19 08:31

Finansiell utveckling oktober - december 2015

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 8 procent till 177,6 Mkr (163,8 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 8 procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr jämfört med 8,4 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar av- och nedskrivningar om 1,1 Mkr (11,5) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv. 
 • Resultatet före skatt uppgick till 14,6 Mkr jämfört med 8,6 Mkr motsvarande period föregående år. 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,49 kr (0,73kr).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,49 kr (0,73kr). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 24,2 Mkr (21,3 Mkr).

Finansiell utveckling januari - december 2015

 • Omsättningen ökade under perioden med 16 procent till 626,3 Mkr (542,2 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 12 procent. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 34,9 Mkr jämfört med 15,8 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar av och nedskrivningar om 1,1 Mkr (15,6) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv. 
 • Resultatet före skatt uppgick till 34,5 Mkr jämfört med 16,5 Mkr motsvarande period föregående år. 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,54 kr (1,56kr). 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,54 kr (1,56kr). 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 38,6 Mkr (21,6 Mkr).
2015-12-15 16:39

Wise Group AB (publ) ("Wise") prospekt som upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm Small Cap har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har i dag offentliggjorts och finns tillgängligt på Wise hemsida www.wisegroup.se och Wise huvudkontor. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på www.wisegroup.se och på huvudkontoret.

<<
1
...
11
12
13
14
...
21
>>