Pressmaterial

Nyheter

2016-09-08 16:48
Regulatorisk

Ken Skoog, tillväxtchef inom Wise Group AB (publ) och medlem i bolagets ledningsgrupp, har på egen begäran valt att lämna sin anställning och kommer under december avsluta sin tjänst i bolaget.

2016-08-18 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling april - juni 2016

  • Omsättningen ökade under perioden med 21 procent till 190,4 Mkr jämfört med 157,3 Mkr motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 19 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 14,5 Mkr jämfört med 6,9 Mkr motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,1 Mkr (0) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 14,7 Mkr jämfört med 6,9 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,57 kr (0,72 kr). 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,54 kr (0,72 kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,3 Mkr (7,0 Mkr).
<<
1
...
9
10
11