Pressmaterial

Nyheter

Wise Group - Tidplan för sammanläggning av aktier

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

Sista dagen för handel i Wise Groups aktier före sammanläggningen är den 22 juni 2015. Första dagen för handel i Wise Groups aktier efter sammanläggningen är den 23 juni 2015, vilket innebär att aktiekursen från och med den 23 juni 2015 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

En sammanläggning med förhållandet 1:20 innebär att tjugo aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,01 kronor, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 0,20 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Wise Group AB att minska från 147 817 213 aktier till 7 390 860 aktier.

Aktieägarna i Wise Group AB kommer automatiskt, den 25 juni 2015, att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo (20) kommer att erhålla erforderligt antal aktier från större ägare i Bolaget vederlagsfritt.

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

- 22 juni 2015 sista dag för handel före sammanläggning.

- 23 juni 2015 dag för handel efter sammanläggning. Återspeglas i ny aktiekurs.

- 24 juni 2015 avstämningsdag för sammanläggning.

- 25 juni 2015 det nya antalet aktier är registrerat hos Euroclear.

Stockholm 2015-06-10

För ytterligare information kontakta:

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ) Tel: +46 706 00 44 84
e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Roland Gustavsson, VD och koncernchef Wise Group AB (publ) Tel +46 704 31 29 06
e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se.

2015-06-24 10:44

Det finns en kraft i företag och organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. Det nya prestigefulla priset Human Growth Award - Årets HR-chef 2015, har instiftats för att hylla nytänkande HR-chefer. Priset delas ut under festliga former den 3 november 2015 på konferensen Passion HR på Rival.

2015-06-10 11:54

Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") offentliggjorde tidigare idag via ett pressmeddelande tidsplanen för sammanläggningen av aktier där datumet för avstämningsdagen i ingressen och i innehållet var motstridigt. För att klargöra är det den 24 juni 2015 som kommer att vara avstämningsdatum för sammanläggningen.

2015-06-10 09:01

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

2015-05-26 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2015

  • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
  • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).
2015-05-25 17:39

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

2015-04-27 08:41

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

2015-02-20 08:37

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>