Pressmaterial

Nyheter

Wise Group Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

Finansiell utveckling januari - mars 2015

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om maximalt 14,8 Mkr (4,5 Mkr) motsvarande 0,10 kr (0,03 kr) per aktie. Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 27 maj 2015.
 • Styrelsen i Wise Group AB (publ) har beslutat att bolaget ska ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap och att målsättningen är att en notering ska ske under slutet av året.
 • Styrelsen i Wise Group AB (publ) föreslår årsstämman att styrelsen utökas med en ledamot, från fem till sex, till ny ledamot föreslås Lottie Knutson.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Årsstämman beslutade att omvälja Erik Mitteregger, Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Stefan Rossi och Torvald Thedéen som ordinarie styrelseledamöter och Lottie Knutson valdes som ny ordinarie styrelseledamot.
 • Vid årsstämman fattades beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie. Stämman beslöt att en sammanläggning av aktier ska genomföras, s.k. omvänd split, i relationen 20:1 innebärande att tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag, stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.
 • Vid årsstämman fattades vidare beslut om ersättning till ledande befattningshavare samt att en valberedning ska inrättas. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 14 miljoner aktier (före den föreslagna sammanläggningen av aktier).

Stockholm 2015-05-26

Om Wise Group
Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. www.wisegroup.se

2015-06-24 10:44

Det finns en kraft i företag och organisationer där människor får utrymme att nå sin fulla potential. Det nya prestigefulla priset Human Growth Award - Årets HR-chef 2015, har instiftats för att hylla nytänkande HR-chefer. Priset delas ut under festliga former den 3 november 2015 på konferensen Passion HR på Rival.

2015-06-10 11:54

Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") offentliggjorde tidigare idag via ett pressmeddelande tidsplanen för sammanläggningen av aktier där datumet för avstämningsdagen i ingressen och i innehållet var motstridigt. För att klargöra är det den 24 juni 2015 som kommer att vara avstämningsdatum för sammanläggningen.

2015-06-10 09:01

Årsstämman i Wise Group AB (publ) ("Wise Group" eller "Bolaget") den 25 maj 2015 beslutade om sammanläggning av aktier innebärande att tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Wise Group har fastställt avstämningsdagen till den 25 juni 2015.

2015-05-26 08:30

Finansiell utveckling januari - mars 2015

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 19 procent till 154,4 Mkr (130,1 Mkr) jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 15 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år. Föregående års rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 1,4 Mkr avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.
 • Resultatet före skatt uppgick till 6,9 Mkr jämfört med 2,6 Mkr motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,01kr).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 Mkr (6,4 Mkr).
2015-05-25 17:39

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.

2015-04-27 08:41

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13, plan 15 i Stockholm.

2015-02-20 08:37

Styrelsen i Wise Group AB har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Målsättningen är att lämna in en ansökan så att notering kan ske under slutet av året.

<<
1
...
13
14
15
16
...
21
>>