Pressmaterial

Nyheter

Wise Group AB (publ) meddelar preliminärt resultat för första kvartalet 2019, omstrukturering inom Edge HR AB samt beslut om en strategisk översyn avseende Brilliant Future AB.

Preliminära intäkter och resultat för första kvartalet 2019

Wise Group AB (publ) kommer för det första kvartalet 2019 att för koncernen redovisa intäkter på cirka 244 Mkr (227,5 mkr) vilket innebär en tillväxt på 7 %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 4 Mkr (13,8 Mkr) och rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) till - 5 Mkr (10,5 Mkr).

Resultatet för kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär om 6,0 Mkr avseende den omstrukturering av Edge HR AB som redogörs för nedan samt påverkats av expansionskostnader och utveckling av teknisk plattform i Brilliant Future AB. Sammantaget visar därför segmentet Digitala HR-tjänster en resultatförsämring på cirka 11 Mkr på EBITDA-nivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Övriga segment utvecklas sammantaget enligt plan vilket dock innebär en försämrad lönsamhet jämfört med ett starkt första kvartal 2018.

Omstrukturering inom dotterbolaget Edge HR AB

För Edge HR har inledningen av året resultatmässigt inneburit en negativ utveckling och bolaget redovisar en markant resultatförsämring också före omstruktureringskostnader. Styrelsen i Wise Group har därför fattat beslut om en förändring av organisation inom Edge HR i syfte att skapa ett tydligare kunderbjudande och ett större kundfokus. Lönsamhet kommer att prioriteras framför tillväxt. Omstruktureringen kan innebära att tjänster i Edge HR berörs. I samband med förändringen lämnar vd Niclas Smedberg sitt uppdrag samt koncernens ledningsgrupp den 1 maj. Ny operativ chef är utsedd och kommer att tillträda den 2 maj. 

Strategisk översyn avseende dotterbolaget Brilliant Future AB

Brilliant Future redovisar en negativ resultatutveckling under det första kvartalet 2019 till följd av intensiv utveckling och implementering av en ny teknisk plattform. Detta har hämmat försäljningstillväxten samt ökat expansionskostnaderna avseende nyanställda utvecklare.

Styrelsen för Wise Group ser stor potential i Brilliant Futures framtida tjänsteutbud inom insiktstjänster (hjälper företag att förbättra sina kund- och medarbetarrelationer) och har noterat den tillväxt och de värderingar som liknande bolag inom branschen har presenterat det senaste året. Styrelsen har därför beslutat att inleda en strategisk översyn av Brilliant Future med avseende på hur bolagets tillväxtmöjligheter bäst kan tillvaratas. Denna process förväntas innehålla bland annat slutsatser kring framtida tjänsteutbud, behovet av fortsatt teknisk utveckling, eventuellt behov av externt kapital och möjligheterna för en framtida särnotering av bolaget.

Måluppfyllnad 2019

Ovanstående utveckling innebär sannolikt att Wise Group AB under 2019 kommer att avvika negativt från bolagets långsiktiga finansiella mål om en organisk tillväxt på 10% - 20% och en EBITDA-marginal på 8% - 12% i genomsnitt under en konjunkturcykel. På längre sikt kvarstår målen oförändrade.

Wise Group offentliggör planenligt delårsrapport för första kvartalet den 15 maj 2019.

Stockholm 2019-04-25

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Erik Mitteregger, styrelsens ordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84, e-post:  erik.mitteregger@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

2019-11-06 17:25

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner ICA Gruppens Center of Excellence Learning team till Årets HR-team.

2019-11-05 10:03

Wise Group:s specialistbolag Edge lanserar en ny digital plattform med ett förtydligat produkterbjudande samt en mer kundoptimerad och digitaliserad köpprocess. I samband med detta lanseras även uppgraderade produkter, ett uppdaterat varumärke och Edge HR byter namn till Edge med tagline "HR made easy". Med hjälp av den nya försäljningskanalen mångdubblas målgruppen genom att mindre bolag som ännu inte implementerat en HR funktion nu också kan få stöd av produkterna.

2019-11-04 13:01
Regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

2019-10-28 07:30

Wise Group har ingått avtal med M, en del av Volvo Car Mobility som ett led i att möjliggöra ett maximerat hållbart agerande för medarbetarna. Innan årsskiftet säljs den egna bilflottan i Stockholm till förmån för smart bildelning med M.

2019-10-18 09:00
Regulatorisk

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

2019-10-15 10:00

- Wise Group grundades med övertygelsen att framgångsrika företag skapas av passionerade människor. Tillsammans med medarbetare, kunder, Vasakronan och arkitekter kommer vi att utveckla en plats som förstärker gruppens unika kommersiella och kulturella synergier och som stödjer vår vision att vara den självklara utvecklingspartnern för företag och organisationer som vill nå sin fulla potential, säger Nathalie Berthelius, HR- och kulturchef.

1
2
...
15
>>