Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021

Finansiell utveckling oktober - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 222,2 Mkr (169,7) vilket är 31 procent högre än föregående år.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 20,2 Mkr (12,8) och EBITDA-marginalen till 9,1 procent (7,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 16,4 Mkr (7,1) och rörelsemarginalen till 7,4 procent (4,2). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 3,8 (5,7).
 • Resultatet efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 45,4 Mkr (5,4) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,8 Mkr (-1,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16) och efter utspädning uppgick till 5,24 kr (-0,16). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 19,3 Mkr (21,7)

Finansiell utveckling januari - december 2021

 • Omsättningen för kvarvarande verksamheter uppgick till 744,6 Mkr (686,3) vilket är en ökning med 8,5 procent.
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 60,9 Mkr (30,6) och EBITDA-marginalen till 8,2 procent (4,5).
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till 38,3 Mkr (-3,7) och rörelsemarginalen till 5,1 procent (-0,5). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 22,7 (34,4).
 • Resultat efter finansiella poster för kvarvarande verksamheter uppgick till 69,0 Mkr (-6,2) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till 59,7 Mkr (-11,3) vilket inkluderar vinsten från avyttringen av Edge HR AB på 29 Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter före utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52) och efter utspädning uppgick till 8,07 kr (-1,52). Under perioden har resultat per aktie påverkats av försäljningen av dotterbolaget Edge HR AB. Den koncernmässiga vinsten efter försäljningsomkostnader uppgick till 29 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter uppgick till 21,8 Mkr (60,4).
 • Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 3,00 kr + extra utdelning 1,00 kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

2022-02-02 08:45

Katarina Walter, tidigare VD för tjänstedesignbyrån Antrop, tillträder som ny VD för Wise Consulting, ett helägt specialistbolag inom Wise Group. Katarina kommer att ingå i gruppens Management Team och tillträdet sker den 7 mars, 2022.

2021-11-18 08:52

SalesOnly, ett bolag inom Wise Group, specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International Research (tidigare ProSales). Den 18 november släpper de tillsammans forskningsrapporten The Future State of Sales Skills - en kartläggning av framtidens försäljning.

1
2
...
21
>>