Investor Relations

Nyheter

Wise Group AB publicerar bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

Finansiell utveckling oktober - december 2020

· Omsättningen uppgick till 203,5 Mkr (254,5) vilket är 20,0 procent lägre än föregående år.

· EBITDA uppgick till 15,1 Mkr (21,6). EBITDA-marginalen uppgick till 7,4 procent (8,5). EBITDA påverkades positivt av covid-19 relaterade bidrag med 1,5 Mkr.

· Rörelseresultatet uppgick till 7,3 Mkr (12,2). Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 2,1 Mkr (2,2) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv.

· Resultatet före skatt uppgick till 5,4 Mkr (11,6).

· Periodens resultat uppgick till 1,1 Mkr (8,2).

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,15 kr (1,11).

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 kr (1,09).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,7 Mkr (15,8).

Finansiell utveckling januari - december 2020

· Omsättningen minskade under året med 12 procent och uppgick till 820,2 Mkr (932,3). Omsättningen påverkas positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea i det första kvartalet.

· EBITDA uppgick till 46,6 Mkr (41,1) och EBITDA-marginalen uppgick till 5,7 procent (4,4). EBITDA påverkades positivt med 6,6 Mkr avseende avyttringen av affärsområdet Comaea, covid-19 relaterade bidrag med 19,1 Mkr samt belastas med kostnader av engångskaraktär om 12,2 Mkr (13,3).

· Rörelseresultatet uppgick till 5,0 Mkr (3,3). Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 6,8 Mkr (8,9) avseende immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv samt en nedskrivning av goodwill om 10,0 Mkr (0).

· Resultatet före skatt uppgick till 2,3 Mkr (1,3).

· Periodens resultat uppgick till -2,2 Mkr (-0,7).

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 kr (-0,10).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60,4 Mkr (52,9).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 13:e januari informerade Wise Group att styrelsen undersöker möjligheten att sälja aktierna i dotterbolaget Brilliant Future till aktieägarna i Wise och att i samband med det särnotera Brilliant Future. Styrelserna och ledningen i Wise Group och Brilliant Future arbetar nu efter en övergripande tidplan som innebär att fullständigt förslag publiceras i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämman i Wise Group äger rum den 12 maj och kallelsen kommer att skickas ut senast den 14 april. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas erbjudandeperioden vara kring månadsskiftet maj/juni med likviddag i andra halvan av juni.

Tidplanen förutsätter att alla förberedelser inklusive frågor som relaterar till separationen av de två bolagen och godkännande från marknadsplatsen kan erhållas inom den planerade tidsramen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 706 00 44 84, e-post: erik.mitteregger@wisegroup.se

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: ingrid.hoog@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 8:00 CEST

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2021-04-12 15:45
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Wise Group AB (publ) ("Wise" eller "Bolaget") har föreslagit att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") i anslutning till Erbjudandet. Erbjudandet omfattar totalt 7 390 860 units, vilket motsvarar 7 390 860 aktier och 7 390 860 teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant. Priset i Erbjudandet har fastställts till 13 SEK per unit. Wise kommer att tillföras en försäljningslikvid om högst cirka 96 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First Norths noteringskrav avser Wise att före Erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant.

2021-02-19 15:48
Regulatorisk

Rättelsen avser att rapporten som offentliggjordes idag den 19 februari 2021 kl 08.00 felaktigt innehöll texten om att denna delårsrapport har varit föremål för granskning av företagets revisorer. Någon granskning av företagets revisorer har ej skett av bokslutskommunikén 2020.

2021-02-10 16:00

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner Mentimeters HR-team till Årets HR-team.

2021-02-08 08:00

Med en redan stark affär inom segmentet e-handel satsar nu specialistbolagen Wise IT och SalesOnly tillsammans med Wise Professionals affärsområde KiMM på att samla sina erbjudanden i en gemensam hub. Specialisternas samlade kompetens frigör värde för både kunder och kandidater som vill utvecklas inom ett av marknadens mest snabbväxande områden.

2021-01-28 08:31

SalesOnly specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i 10 år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet ProSales. Nu fördjupas samarbetet.

2021-01-18 09:02

Från att ha fokuserat på roller som Executive Assistant, Office Manager, sälj-, jurist- och kontorsassistenter tar The Pace steget och erbjuder hela paletten av administrativa specialistroller.

2020-12-02 08:30

Wise Group AB (publ) tar ett strategiskt grepp om offentliga affärer då dotterbolaget Wise Professionals med underleverantörer tilldelas ett 2 års ramavtal i Kammarkollegiets statliga ramavtalsupphandling gällande rekryteringstjänster.

<<
1
2
3
4
...
20
>>