Investor Relations

Nyheter

Regeringen "slopar karensdagen" men för de flesta ger lagändringen ingen effekt. Wise Group utmanar nu på riktigt karensreglerna genom att ge 80% i kompensation även första sjukdagen.

Vi döper förmånen till Karensbidrag. Den träder i kraft parallellt med det av Regeringen lagstadgade karensavdrag som ersätter karensdagen 1 januari 2019.

Karensdagen infördes år 1992 för att minska utgifter och antal olovliga sjukskrivningar. Det nya karensavdraget kommer till skillnad från karensdagen att beräknas på 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka, vilket Regeringen menar är "en mer rättvis självrisk" för yrkesgrupper med oregelbundna arbetstider. Men för arbetstagare med regelbundna arbetstider blir självrisken densamma oavsett lagändring.

- Vi ifrågasätter om karensen kopplad till sjukfrånvaro är rättvis eller ens tidsenlig, säger Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef, Wise Group.

En SIFO-undersökning från i fjol visar att sju av tio går till jobbet trots att de är sjuka. Mer än hälften har gjort det minst två gånger senaste året. Stress och förlorad arbetsinkomst är huvudskälen. Samtidigt anger sex av tio att de irriterat sig på krassliga medarbetare på arbetsplatsen. 

- Karensen är ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet sjuk. Vi tror detta verkar negativt på ett samhälleligt plan då antalet sjuka ökar i takt med sjuknärvarons smittspridning. Vidare finns det i Sverige många kreativa vägar att kringgå systemet, så som VAB, semesteruttag eller att arbeta hemifrån med sannolikt varierad effekt, säger Nathalie Berthelius.

Wise Group AB tar ett nytt grepp på strategiskt hälsofrämjande genom att oss veterligen som första större arbetsgivare i Sverige erbjuda koncernens medarbetare 80% ersättning även första sjukdagen. 

- Vi värnar om hälsa och välmående och har tillit till det egna självledarskapet. Vi tror att initiativet kommer att leda till friskare medarbetare, stärkt trivsel, bättre attraktionskraft och i förlängningen ett starkare företag samt ett modigare och mänskligare arbetsliv, säger Nathalie Berthelius. 

Initiativet följs av forskare vid Göteborgs universitet.

- Forskningen ska utvärdera mätpunkter som exempelvis sjukfrånvarolängd, antalet sjukanmälningar och uppfattningen om den psykosociala arbetsmiljön, säger Leif Denti, universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Förmånen inbegriper koncernens direkta dotterbolag.

Stockholm 2018-11-08

För ytterligare information kontakta:
Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef Wise Group AB (publ) Tel +46 768 43 12 54
e-post: nathalie.berthelius@wisegroup.se 

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise Group har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se

2019-11-06 17:25

Juryn för Human Growth Award, instiftat av Wise Group, utnämner ICA Gruppens Center of Excellence Learning team till Årets HR-team.

2019-11-05 10:03

Wise Group:s specialistbolag Edge lanserar en ny digital plattform med ett förtydligat produkterbjudande samt en mer kundoptimerad och digitaliserad köpprocess. I samband med detta lanseras även uppgraderade produkter, ett uppdaterat varumärke och Edge HR byter namn till Edge med tagline "HR made easy". Med hjälp av den nya försäljningskanalen mångdubblas målgruppen genom att mindre bolag som ännu inte implementerat en HR funktion nu också kan få stöd av produkterna.

2019-11-04 13:01
Regulatorisk

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Wise Group ABs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 63 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande samt ersättning till styrelseledamöterna.

2019-10-28 07:30

Wise Group har ingått avtal med M, en del av Volvo Car Mobility som ett led i att möjliggöra ett maximerat hållbart agerande för medarbetarna. Innan årsskiftet säljs den egna bilflottan i Stockholm till förmån för smart bildelning med M.

2019-10-18 09:00
Regulatorisk

Wise Group AB ("Wise") har idag ingått avtal med Comaea ECT AB om att genom en inkråmsöverlåtelse avyttra kund- och samarbetsavtal samt den exklusiva licensen att i Sverige sälja och utveckla programvaran Comaea CMS. Affären är villkorad av att vissa villkor är uppfyllda (se nedan).

2019-10-15 10:00

- Wise Group grundades med övertygelsen att framgångsrika företag skapas av passionerade människor. Tillsammans med medarbetare, kunder, Vasakronan och arkitekter kommer vi att utveckla en plats som förstärker gruppens unika kommersiella och kulturella synergier och som stödjer vår vision att vara den självklara utvecklingspartnern för företag och organisationer som vill nå sin fulla potential, säger Nathalie Berthelius, HR- och kulturchef.

1
2
...
15
>>