Investor Relations

Nyheter

9 av 10 företagsledare rapporterar kompetensglapp i sina säljorganisationer

SalesOnly, ett bolag inom Wise Group, specialiserar sig på rekrytering och uthyrning av säljkompetens och har i tio år samarbetat med det svenska forskningsinstitutet Mercuri International Research (tidigare ProSales). Den 18 november släpper de tillsammans forskningsrapporten The Future State of Sales Skills - en kartläggning av framtidens försäljning.

Studien har undersökt kompetensgapet hos dagens säljorganisationer och kartlagt vilka kompetenser och säljegenskaper som kommer att efterfrågas på marknaden i framtiden. Resultatet av studien baseras på intervjuer med över 1000 globala företagsledare från ett brett spektrum av branscher.

Studiens resultat visar bland annat:

  • 9 av 10 VD:ar och försäljningschefer rapporterar kompetensglapp i sina säljorganisationer
  • Var tredje säljare och säljchef saknar rätt kompetens för framtiden
  • För 9 av 10 företag är det en utmaning att rekrytera och attrahera rätt kompetens till marknad och sälj

"Den digitala omställningen som accelererats de senaste åren har påverkat och fortsätter att påverka hela säljlandskapet. Resultatet av studien bekräftar den verklighet vi ser i vårt dagliga arbete med rekrytering av säljare och säljledare. Köp- och säljbeteenden förändras och företagen har svårt att hänga med. I den här rapporten finns viktiga insikter som företagen behöver ta med sig för att säkra kompetensförsörjning och konkurrenskraft både nu och i framtiden." säger Jenny Berge, VD på SalesOnly.

"Framtidens försäljning blir alltmer komplex och mångfacetterad. Därför behövs också mer forskning och studier om vad som skapar framgång i turbulenta affärsmiljöer. I vårt samarbete med SalesOnly vill vi bättre förstå vilka kompetenser som kommer att krävas och hur det framtida rekryteringsbehovet ser ut. Något som är gynnsamt för alla parter i näringslivet" säger Henrik Larsson-Broman, forskare på Mercuri International Research.

Rapporten släpps i samband med The Sales Conference den 18 november.

För ytterligare information kontakta:
Jenny Berge, VD SalesOnly AB
Tel: +46 760 00 18 97, e-post: jenny.berge@salesonly.se

Ingrid Höög, VD och Koncernchef Wise Group AB
Tel:+46 765 25 90 05, e-post: ingrid,hoog@wisegroup.se

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

2022-11-25 13:30
Regulatorisk

Niclas Giertz, Chief Experience officer, lämnar sin plats i koncernledningen som han varit en del av sedan 2019, i samband med att han själv väljer att söka nya utmaningar utanför Wise Group. Niclas har arbetat i sin roll sedan hösten 2018. Han har varit djupt involverad som intern expert i en rad strategiska projekt relaterade till det förändringsarbete och affärsplanering som pågått inom gruppen.

2022-11-17 08:30
Regulatorisk

Finansiell utveckling juli - september 2022

  • Omsättningen uppgick till 198,1 Mkr (163,9) vilket är 21 procent högre än föregående år.
  • EBITDA uppgick till 11,9 Mkr (11,5) och EBITDA-marginalen uppgick till 6,0 procent (7,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 Mkr (5,9) och rörelsemarginalen till 3,1 procent (3,6). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar om 5,8 Mkr (5,6).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,6 Mkr (4,9).
  • Periodens resultat uppgick till 4,5 Mkr (5,3).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,61 kr (0,72) och efter utspädning till 0,61 kr (0,72).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 Mkr (-17,9)
2022-11-07 11:45
Regulatorisk
2022-07-12 09:25
Regulatorisk

Gunilla Asker lämnar efter slutfört uppdrag Wise Group och koncernens ledningsgrupp vid årsskiftet. Hon har varit verksam inom Wise Group sedan april 2020. Gunillas första uppdrag var, att som VD för dotterbolaget Edge HR, avsluta en omorganisation och utveckla digitaliseringen. Dotterbolaget under hennes ledning, avyttrades sedan framgångsrikt, i slutet av 2021. Parallellt med VD-rollen och under 2022 har Gunilla arbetat som koncernens Chief Strategy Officer med fokus på vidareutveckling och tillgängliggörande av Wise Groups strategi. Ett arbete som kommer att vara klart vid årsskiftet.

2022-04-19 14:00
Regulatorisk
2022-04-13 15:50
Regulatorisk

Aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 16.00 i House of Wise på Linnégatan 87 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

1
2
...
21
>>