Årsredovisning
2021
2 | Wise Group | Årsredovisning 2021
Styrelsen och verkställande direktören för Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, avger härmed
årsredovisning för verksamhetsåret 2021 för moderbolaget och koncernen vilken består av förvalt-
ningsberättelsen (sidorna 3-5, 12-37, 40-46 och 50-63) och de finansiella rapporterna jämte noter och
kommentarer (sidorna 66-98). De lagstadgade hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna enligt
årsredovisningslagen ingår i årsredovisningen (sidorna 40-46 respektive 50-63). Koncernens resultat-
och balansräkning jämte moderbolagets resultat- och balansräkning fastställs på årsstämman.
3 Detta är Wise Group
4 Året i korthet
6 Koncernchefen har ordet
8 Fem skäl att investera i Wise Group
1 Verksamheten
12 Affärsidé och affärsmodell
14 Marknad
16 Strategi och övergripande mål
18 Medarbetare och kultur
20 Finansiellt resultat
24 Aktien
26 Risker och riskhantering
2 Specialistbolagen
31 Segmenten Rekrytering & Konsult-
uthyrning och HR Konsulting &
Ledarutveckling
32 Wise Professionals
33 Wise IT
34 K2 Search
35 SalesOnly
36 Wise Consulting
37 Wise People Group OY
3 Hållbarhet
40 Hållbarhetsrapport
4 Bolagsstyrning
50 Bolagsstyrningsrapport
60 Styrelse
62 Koncernledning
5 Räkenskaper
64 Räkenskaper och noter
99 Förslag till vinstdisposition
100 Revisionsberättelse
104 Femårsöversikt
106 Nyckeltal och definitioner
6 Årsstämma och
övrig information
112 Årsstämma 2022
113 Ordlista
114 Historik
116 Finansiell kalender och kontakt
Innehåll
Årsredovisning 2021 | Wise Group | 3
Wise Group är ett av Sveriges ledande företag inom HR och
ledarskap. Genom våra specialistbolag erbjuder vi HR konsulting,
ledarutveckling, rekrytering och konsultuthyrning.
Wise Group grundades med övertygelsen att människor som får möjlighet att nå sin fulla
professionella potential gör skillnad på riktigt. Vi tror på kraften som uppstår när rätt person
matchas med rätt möjlighet. Medarbetare som får möjlighet till utveckling och samarbete
mår bättre och presterar bättre. På så sätt bidrar vi till våra uppdragsgivares framgång
genom ett mer mänskligt och modigt näringsliv och en mer hållbar framtid.
Vår styrka är våra starka varumärken som vi byggt genom spetskompetens inom ledarskap
och HR. Tillsammans är vi en snabbrörlig koncern med ett ledande helhetserbjudande inom
ledarskap och HR för företag och organisationer.
Mission
När människor når sin fulla professionella
potential gör de skillnad på riktigt.
Vision
Den självklara utvecklingspartnern för
företag och organisationer som vill nå sin
fulla potential genom att sätta människan
i centrum.
Värdeord
Passion – Kvalitet – Tillväxt
Detta är Wise Group | Förvaltningsberättelse
2 600
kunder
720
specialister
8
varumärken
Noterat på Nasdaq
Stockholms huvudlista
Vi får människor och
företag att växa
H
R
K
o
n
s
u
l
t
i
n
g
&
L
e
d
a
r
u
t
v
e
c
k
l
i
n
g
R
e
k
r
y
t
e
r
i
n
g
&
K
o
n
s
u
l
t
u
t
h
y
r
n
i
n
g
Wise Group
4 | Wise Group | Årsredovisning 2021
Ökad efterfrågan
Efterfrågan på våra tjänster ökade under året och vi började nyan-
ställa för att möta tillväxten.
Ökat fokus på kärnverksamheten
Verksamheten renodlades genom att både Brilliant Future och
Edge HR avyttrades. Den finansiella informationen har justerats
för de avyttrade verksamheterna vilka inte ingår i siffrorna för
2020 och 2021.
Fortsatt digitalisering
Vi fortsatte att digitalisera verksamheten för att effektivisera och
möta nya önskemål och behov från kunder och kandidater.
Förbättrad lönsamhet
Lönsamheten förbättrades väsentligt till följd av den starka
efterfrågan och ökad effektivitet.
Ny framgångsrik organisation i Finland
Verksamheten i Finland har vuxit starkt de senaste åren och fick en
ny effektiv organisation 2021 då dotterbolagen slogs samman till
Wise People Group OY.
Stark lönsamhetsförbättring
och ökat fokus på
kärnverksamheten
Förvaltningsberättelse | Året i korthet
Hållbarhetsmål
0
20
40
60
80
100
eNPS
1
Engagemangsindex
Ledarskapsindex
2020 2021
Branschsnittet
1
eNet Promoter Score (eNPS) är en undersökningsmetod som bygger på frågan:
”Hur troligt är det att du skulle rekommendera det här företaget som arbetsplats
till en vän?”
Nettoomsättning och EBITDA-marginal
Kv1
2020
Kv 2
2020
Kv 3
2020
Kv 4
2020
Kv 1
2021
Kv 2
2021
Kv 3
2021
Kv 4
2021
Nettoomsättning, Mkr EBITDA-marginal, %
0
50
100
150
200
250
300
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Nyckeltal för koncernen
Mkr om inte annat anges 2021 2020
Nettoomsättning 744,6 686,3
EBITDA 60,9 30,6
EBITDA-marginal, % 8,2 4,5
Rörelseresultat 38,3 -3,7
Rörelsemarginal, % 5,1 -0,5
Resultat före skatt 69,1 -6,2
Årets resultat 41,4 -2,2
Investeringar 5,7 104,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,8 60,4
Avkastning på genomsnittligt totalt kapital, % 14,6 -3,0
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % 49,3 -11,1
Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,4
Resultat per aktie, kr 8,07 -1,52
Utdelning per aktie kr
1)
3,00 + 1,00 -
Medeltal anställda 491 568
Antal anställda vid årets slut 566 480
1
Styrelsen har föreslagit årsstämman 2022 ordinarie
utdelning om 4,00 kr.
H
R
K
o
n
s
u
l
t
i
n
g
&
L
e
d
a
r
u
t
v
e
c
k
l
i
n
g
R
e
k
r
y
t
e
r
i
n
g
&
K
o
n
s
u
l
t
u
t
h
y
r
n
i
n
g
Wise Group
Årsredovisning 2021 | Wise Group | 5
Året i korthet | Förvaltningsberättelse
6 | Wise Group | Årsredovisning 2021
Koncernchefen har ordet
De två senaste åren har Wise Group genomgått en transformation.
Vi har stärkt vårt erbjudande, fokuserat verksamheten och lagt
grunden för fortsatt lönsam tillväxt. Samtidigt har våra kunder fått
nya kompetensbehov och HR-frågorna har blivit allt mer affärs-
kritiska för dem. Med vår utvecklade djupa specialistkompetens
inom HR som affärsdrivare har vi ett attraktivt och innovativt
erbjudande som möter kundernas nya behov. Wise Group är mer
relevant än någonsin.
Efter ett osäkert och omtumlande pandemiår 2020 återvände
optimismen till våra kunder 2021. Drivet av behov och vilja att åter-
bygga blev tjänster inom HR-området – med kompetensförsörjning,
ledarskap och beteendeförändringar i spetsen - ”hett” igen och vi
kunde satsa och göra viktiga strategiska prioriteringar. 2021 sum-
merar till ett utmanande och bra år med stark efterfrågan, fortsatt
effektivisering och renodling av vår verksamhet.
Under 2021 tog vi det strategiska beslutet att avyttra dotterbolaget
Brilliant Future till aktieägarna och att sälja dotterbolaget Edge HR.
Dessa båda verksamheter har affärsmodeller som skiljer sig från
vår kärnaffär och de befinner sig i andra utvecklingsfaser. Genom
avyttringarna har vi därmed renodlat Wise Group och frigjort
resurser för att fortsätta satsa och växa inom vår kärnverksamhet:
kompetensförsörjning genom rekrytering och konsultuthyrning och
HR-konsulting och ledarutveckling.
Stark efterfrågan och nya kompetenser
Rent allmänt har efterfrågan på HR-kompetens vuxit under året och
är på historiskt höga nivåer. För att möta den starka efterfrågan
under 2021 nyanställde vi drygt 120 medarbetare. Vi har förstärkt vår
organisation med framför allt olika typer av rekryteringsspecialister.
Ett annat område där vi även expanderat är inom affärsdrivande
seniora HR-konsulter. Här har Wise Group ett starkt renommé och
ett förstklassigt nätverk vilket bidrar till attraktion och konkurrens-
kraft. Det här ger oss bra förutsättningar att dra nytta av det
utmärkta läget på marknaden och möta våra kunder med hög
aktivitet, professionell kreativitet och värdeskapande leveranser.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att öka vår interna effek-
tivitet genom att digitalisera manuella processer. Detta sker bland
annat i vårt sätt att driva bolag genom förbättringar och skalbar-
het i intern administration. I operationella delar närmare kund och
leverans automatiserar vi steg för steg delar av matchningsprocessen
av kandidater, kandidatåterkoppling och urval. Den ökade automa-
tiseringen innebär att vi frigör tid och kan koncentrera oss mer på
det särskiljande och relationella - det som är mest värdeskapande:
snabbhet, tillgänglighet, personligt bemötande och hög service
som bygger nya kundrelationer och fördjupar befintliga genom att
vara en utvecklingspartner till våra kunder.
Nya arbetssätt ökar efterfrågan
Digitaliseringen är idag är inte bara ett fenomen utan ett faktum
som präglar hela samhället och innebär stora förändringar för och av
arbetslivet. Pandemin har lett till att de flesta – oavsett geografiska
avstånd – delvis arbetar i så kallade virtuella organisationer. Rekom-
mendationen om hemarbete under pandemin blev en katalysator till
snabbare digitalisering. Det har i sin tur lett till ett växande intresse
för att ytterligare öka produktiviteten när verksamheter nu bygger
tillbaka - genom automatisering av kunskapsarbete – det som
hittills betecknats som kontorsarbete. I gränslandet mellan virtuell
organisation, hemarbete och kontorsarbete uppstår hybridarbete.
Dessa grundläggande förändringar påverkar alla aspekter av arbete
– genomförande, hur vi leder arbete, liksom hur vi köper, utför och får
våra tjänster levererade. E-handelsbeteenden gör nu sitt intåg i det
som tidigare var analoga processer för business-to-business. Det här
påverkar våra kunders kompetensbehov, kompetensförsörjning och
kompetensutveckling. Konsekvensen för oss blir att vi måste utmana
konventionella uppfattningar om organisation och styrning samtidigt
som vi måste förhålla oss till krav, regelverk och vedertagen praxis
såsom arbetsrätt, arbetsmiljö och etik. Våra insikter och kunskaper
om digitaliseringen och effekterna på organisationer och yrkesmän-
niskor har därför ökat i betydelse och är en värdefull tillgång i våra
kunddialoger. Inte minst att skapa miljöer och sammanhang som
främjar hållbarhet och motivation.
Den undersökning som vårt specialistbolag SalesOnly genomförde
hösten 2021 tillsammans med forskningsinstitutet Mercuri Inter-
national Research visar på ett tydligt sätt vad digitaliseringen kan
innebära. I studien intervjuades över 1 000 globala företagsledare
från ett brett spektrum av branschen om kompetensgapet i säljorga-
nisationer samt vilka kompetenser och säljegenskaper som de kom-
mer att behöva i framtiden. Studien visade att hela 90 procent ser ett
kompetensgap i säljorganisationen och att 33 procent av säljarna
och säljcheferna saknar rätt kompetens för framtiden. 90 procent av
företagen tycker det är en utmaning att rekrytera och attrahera rätt
kompetens till marknad och sälj.
Resultaten indikerar att de senaste åren när köp- och säljbeteenden
förändrats, har kraven på den digitala omställningen accelererat. Fö-
retagen har svårt att anpassa sig tillräckligt snabbt när till exempel
försäljningsarbetet blir allt mer komplext och mångfacetterat. Vi ser
Vi har en stabil grund för
fortsatt lönsam tillväxt
Årsredovisning 2021 | Wise Group | 7
Jag känner stark
tillförsikt inför framtiden
och vår förmåga att
fortsätta växa lönsamt”
Koncernchefen har ordet
liknande förändringar inom många andra professioner. Det här ökar
behovet av att arbeta med en aktör som Wise Group där de kundnä-
ra specialisterna är nischade men samtidigt ingår i en samverkande,
öppen miljö med ett bredare perspektiv, större affärsförståelse och
förmåga att anpassa sitt erbjudande till de nya förutsättningarna.
Skräddarsydda och flexibla rekryterings-
lösningar för kärnkompetens
Ett exempel på en sådan lösning är vårt nya ”Inhouse-recruit-
ment”-erbjudande. Många företag och organisationer som har stora
och omväxlande behov av kontinuerlig kompetensförsörjning av sin
kärnkompetens hanterar ofta det med en egen rekryteringsfunktion
utökad med externa resurser för det tidskrävande grundarbetet.
Vi erbjuder dem i stället att inte bara bemanna volymarbetet utan
optimera den funktion som redan finns genom att tillföra spets-
kompetens på utvalda områden. Vi kan också sätta upp och sköta
lösningar där vi står för all personal – en skräddarsydd, trimmad
specialistentreprenadlösning ”in-house” som hanterar både de
strategiska, taktiska och operativa delarna av rekrytering. Vi
säkerställer processer, relevanta verktyg och bemannar funktionen
med våra erfarna rekryteringskonsulter och talent- och sourcing-
specialister. Resultatet blir en snabbrörlig, kostnadseffektiv funktion
med stark koppling till arbetsgivarvarumärket. Det här har blivit ett
starkt efterfrågat erbjudande som vi implementerat hos ett antal
svenska och finska storbolag. Intresset växer och våra effektmät-
ningar visar imponerande resultat både i kvalitet, upplevelse- och
kostnadsbesparingar.
I Finland har vår verksamhet utvecklats mycket positivt tack vare
vårt starka och delvis unika erbjudande, men också till följd av en
ny, effektivare organisation. Under 2021 konsoliderade vi våra fyra
specialistbolag till ett gemensamt och utsåg vår Commercial Director
till VD för det nya bolaget. I den nya styrmodellen rapporterar Brand
Managers för respektive specialistområde direkt till VD:n i det finska
bolaget. VD rapporterar i sin tur till koncernchefen i Sverige. Det
innebär kortare beslutsvägar och mer effektivt samarbete liksom
en starkare sammanhållen företagskultur. Förändringen är fram-
gångsrik och har lett till stark tillväxt, högre lönsamhet och förbättrat
medarbetarengagemang. Med den här utvecklingen i ryggen har vi
bra förutsättningar att fortsätta växa vår affär lönsamt.
Högt medarbetarengagemang
Både vi och våra kunder har genomgått stora förändringar de
senaste åren. Våra medarbetar- och kundundersökningar visar att
vi är på rätt väg. Vi har ett högt engagemang bland våra medar-
betare och våra ledare är uppskattade. Våra kunder uppskattar
vårt erbjudande och den kompetens vi erbjuder. Genom våra
kandidatundersökningar vet vi att alla våra tusentals kandidater
och hundratals konsulter lyfter vårt bemötande som utmärkande i
att konsekvent svara upp mot ställda förväntningar genom att ge
personlig professionell service. Det ger oss en stabil, bra grund för
fortsatt lönsam tillväxt.
Våra medarbetare och deras tillit liksom förmåga att arbeta med
eget ansvar är en av våra viktigaste tillgångar som vi ska fortsätta
att förvalta och utveckla. Jag är stolt över våra goda resultat under
2021 och framför allt imponerad över det arbete alla utfört som lett
till koncernens framsteg och stärkta marknadsposition. Jag vill tacka
alla medarbetare och konsulter för er uthållighet och fantastiska,
målmedvetna insatser under 2021.
Innovativ hållbart lönsam tillväxt
Idag är Wise Group en fokuserad, renodlad koncern med en tydlig
tillväxtstrategi. Vi har byggt en position i en marknad som växer
i betydelse hos våra kunder genom ökat behov av relevant och
kompetent kunskap inom HR-området. Wise Group är en utveck-
lingspartner för företag och organisationer som vill frigöra den
professionella potentialen i alla medarbetare.
Vårt unika och ledande erbjudande inom kompetensförsörjning och
HR är mer relevant än någonsin och det gör att jag känner stark
tillförsikt inför framtiden väl sammanfattat med vår mission – att
bidra till ett modigare och mänskligare näringsliv.
Ingrid Höög
VD och koncernchef
8 | Wise Group | Årsredovisning 2021
1. Solid position med välkända varumärken
Wise Group är en familj av specialistbolag i samverkan vilket ger
oss en unik position på HR-området.
Vår strategi med specialiserade dotterbolag gör att vi kan skapa
attraktiva, konkurrenskraftiga kunderbjudanden. Alla våra specialist-
bolag har starka marknadspositioner inom sina nischer och strävar
efter att ligga i framkant av branschens utveckling.
Såväl specialistbolagen som koncernen Wise Group har starka
varumärken med hög igenkänningsfaktor. Våra kunder förknippar
Wise Group och specialistbolagen med ledande spetskompetens
inom HR.
Vår framgång bygger på vår förståelse för kundernas behov och en
stark säljkultur. Vi strävar efter att lära känna våra kunder så väl så att
vi kan hjälpa dem att realisera sin potential redan i dag samtidigt som
vi förutser deras framtida behov. Det är grunden till att vi har många
och långa kundrelationer inom alla våra verksamhetsområden.
Våra solida marknadsposition ger oss goda förutsättningar att
fortsätta växa med såväl befintliga som nya kunder.
2. God tillväxt drivet av starkt erbjudande
Vårt tillväxtmål är en genomsnittlig årlig organisk intäktsökning över
en konjunkturcykel på 8–10 procent. Efterfrågan på våra tjänster växer
genom att vi ständigt erbjuder marknadens vassaste och mest
relevanta HR-tjänster.
Vår tillväxt drivs också av digitaliseringen och gigekonomin. Vi ser att
det sker en kompetensglidning hos kunderna där roller går i varandra
samtidigt som allt mer av deras affärer och verksamhet digitalise-
ras. Det leder till att kunderna efterfrågar andra kompetenser och
behöver stöd för att hantera sin digitala omställning. Även gigeko-
nomin förändrar kundernas rekryterings- och kompetensbehov vilket
också påverkar vårt erbjudande. Genom våra specialistbolag och vår
förmåga att ligga i framkant av utvecklingen är vi snabbrörliga och
kan anpassa vårt erbjudande till förändringarna på marknaden.
Tack vare vår förmåga att förse våra kunder med kompetens,
kunskaper och insikter för kloka beslut har vi haft en långsiktigt hög
omsättningstillväxt. Sedan noteringen på Nasdaq First North Premier
2009 har vår genomsnittliga årliga tillväxttakt uppgått till 19,3
procent. Tillväxten avstannade under 2020 till följd av pandemin och
återhämtade sig under 2021. Pandemin har lett till att både vår egen
och kundernas digitalisering går fortare än vad vi trodde. Genom vår
kompetens inom HR i kombination med insikter om kundernas affärer
fortsätter vi att stärka vår position som en utvecklingspartner.
3. Uthållig god lönsamhet
Vårt lönsamhetsmål är en rörelsemarginal (EBIT) på 6–8 procent över
en konjunkturcykel. Vi satsar medvetet på att växa inom segment
med högre lönsamhet som konsulting och strategisk rekrytering. Vi
fokuserar också på kundsegment där vi bedömer att det finns en bra
underliggande marknadstillväxt eller ett konjunkturoberoende.
Tack vare koncerntillhörigheten och samverkan mellan specialist-
bolagen kan vi både skapa högre tillväxt och kostnadssynergier.
Intäktssynergierna skapas genom bland att korsförsäljning och
säljsamordning genom en central KAM-funktion. Kostnadssyner-
gierna får vi främst ut genom att dela gemensamma tjänster inom
till exempel IT och ekonomi. På så sätt stärker vi förutsättningarna
för en uthållig, god lönsamhet.
4. Attraktiv arbetsgivare
Vår viktigaste tillgång är våra 720 specialister och deras spetskom-
petens. Därför är det viktigt att medarbetarna gillar att jobba hos
oss och att de kan utvecklas och avancera inom våra bolag. Våra
underkonsulter är eftertraktade för sin kompetens och vi har starkt
fokus på att säkerställa att konsulterna och underkonsulterna är
kunniga och uppdaterade inom relevanta områden.
Det är ett styrketecken att vår medarbetarnöjdhet ligger på en sta-
bilt hög nivå. Vår position som en attraktiv arbetsgivare och förtro-
endet för våra ledare ligger också stadigt högre än branschsnittet.
5. Starka ägare och erfaren styrelse
Wise Group har långsiktiga, starka huvudägare vilket visar på ett
högt förtroende för bolaget och dess utveckling.
Bolagets grundare och styrelseledamoten Stefan Rossi är långsiktig
ägare med 35,3 procent av aktierna och rösterna. Styrelsens ordfö-
rande Erik Mitteregger gick in som långsiktig ägare 2003 och äger
13,5 procent av aktierna och rösterna.
Styrelsen representerar gedigen och bred kompetens inom finansie-
ring, entreprenörskap, IT och digitalisering.
Fem skäl att investera
i Wise Group
Fem skäl att investera i Wise Group
Värdeord #1
Årsredovisning 2021 | Wise Group | 9
Passion
Framgångsrika företag byggs av passionerade människor. Det är inte en
affärsidé eller en teknisk lösning i sig som ger konkurrenskraft och gör
företag framgångsrika utan det är människors engagemang.
Värdeord #1