Investor Relations

Finansiella rapporter

Finansiell översikt

Nyckeltal (tkr) 2017 2016 2015* 2014 2013 2012
Nettoomsättning 816 510 706 364 625 200 542 190 468 682 451 598
Resultat efter finansiella poster 37 885 41 487 33 554 16 462 10 135 31 523
Balansomslutning 333 443 275 309 258 064 214 544 195 586 249 000
Soliditet 37,2% 43,7% 41,9% 46,4% 47,2% 40,0%
Avkastning på totalt kapital 8,5% 11,7% 10,8% 5,6% 3,4% 10,2%
Avkastning på eget kapital 21,2% 27,3% 24,9% 12,0% 7,9% 27,4%
Medelantal anställda 719 658 592 580 549 458

*) Principen för redovisning av digitala HR-tjänster har ändrats 2016 vilket innebär att siffror för 2015 därmed har omarbetats.